Версия за печат

00895-2014-0009

BG-Симитли: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024987

Община Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72252, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 0748 72231

Място/места за контакт: гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.Simitli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.Simitli.bg.

Електронен достъп до информация: www.Simitli.bg.

Електронно подаване на оферти и заявления: www.Simitli.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, УПИ I – 538, кв. 22, по плана на гр. Симитли, община Симитли

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Симитли, община Симитли
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка предвижда изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, УПИ I – 538, кв. 22, по плана на гр. Симитли, община Симитли

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
478276.39 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана цена; тежест: 50
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 30
Критерий: Гаранционен срок; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 128 - 227861 от 08.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: . / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за възлагане на обществена поръчка
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

01.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БОНИМА” ЕООД, EИК 101105090, ул. "България" 75, България 2850, гр. Петрич, Тел.: 0888 317090

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 478276.39 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решение за зелена енергия” с акроним ENERGЕIA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В3.11.01 от 23.10.2013г. от Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72252, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 0748 72231

Интернет адрес/и:

URL: www.Simitli.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „БОНИМА” ЕООД, гр. Петрич, ул. „България” № 75. 2. „ОБЕДИНЕНИЕ „СИМИТЛИ 2014” ДЗЗД, гр. София, р-н Лозенец, Бунтовник, № 59, ет. 1, съставено от „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, гр. София и „СИМИТ - ВИМ” ООД, гр. Симитли. 3. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД, гр. Варна, ул. „Атанас Москов” № 3, ет. 3. 4. „СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05” ЕООД, гр. Симитли, ул. „Искра” № 10. 5. „ЛИК СТРОЙ” ЕООД, гр. Благоевград, ж.к. ЗАПАД, бл. 2, ет. 6, ап. 16.