Версия за печат

04670-2014-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

145 ОУ "Симеон Радев", жк "Младост" 1А, срещу бл. 525, За: Веселина Христова Лозанова, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1729, София, Тел.: 02 8774482, E-mail: simeonradev@mail.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.145oy.com.

Адрес на профила на купувача: www.145oy.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев"”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: 145 ОУ "Симеон Радев", гр. София, жк "Младост" 1А (с/у бл. 525)
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, срещу възнаграждение, изпълнението на доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев", описани по заглавия и брой в "Техническата спецификация" /Приложение № 2 от договора/ от документацията за участие, която е неразделна част от договора. Вида и стойността на учебниците и учебните помагала са подробно описани в Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 4 от договора/, неразделна част от договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
42875.09 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 23-1310 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София” АД
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД, ЕИК 131106522, бул. "Дондуков" 45, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 8182020, E-mail: prosveta@prosveta.bg, Факс: 02 8182019

URL: www.prosveta.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 30890.88 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 30890.88 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № СГ0186 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Анубис -Булвест” ООД
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АНУБИС-БУЛВЕСТ" ООД, 131576447, район "Оборище", ул. "Васил Друмев" №36, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1504, София, Тел.: 02 9441643, E-mail: ik.anubis@anubis.bg, Факс: 02 8463382

URL: http://anubis.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4862.43 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4862.43 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2640 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства“ ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ИЗКУСТВА"ЕООД 128526690, район "Средец", ул. "Светослав Тертер" №17, ап. 3, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1124, София, Тел.: 02 9434724, E-mail: izkustva@yahoo.com, Факс: 02 9434397

URL: http://www.izkustva.net.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3024.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3024.5 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Пиърсън Едюкейшън - Лонгман", представлявано от "С. А. Н. ПРО" ООД
V.1) Дата на сключване договора
12.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"С.А.Н.-ПРО" ООД 813044200, ул. "Янкул Воевода" №30, А2, Ателие 1, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9000, Варна, Тел.: 052 600516, E-mail: promotion@longman-bulgaria.com, Факс: 052 655504

URL: http://www.longman-bulgaria.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4097.28 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4097.28 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

По обособена позиция 1 - "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД, ЕИК 131106522, адрес: гр. София, 1000, бул. "Дондуков" 45 По обособена позиция 2 -"АНУБИС-БУЛВЕСТ" ООД, ЕИК 131576447, адрес: гр. София, 1504, район "Оборище", ул. "Васил Друмев" №36 По обособена позиция 3 -"ИЗКУСТВА" ЕООД, ЕИК 128526690, адрес: гр. София, 1124, район "Средец", ул. "Светослав Тертер" №17, ап. 3 По обособена позиция 4 -"С.А.Н.-ПРО" ООД, ЕИК 813044200, гр. Варна, 9000, ул. "Янкул Воевода" №30, А2, Ателие 1


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Изборът на процедура на договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и I - VII клас за нуждите на 145 ОУ "Симеон Радев"” се обуславя от следните факти: възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или нормативен акт. Съгласно §1, ал. 3 от ДР на Закона за народната просвета министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9 от Закона за народната просвета, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба №5/15.05.2013 г. Със Заповед № РД-09-122/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 г. Със Заповед № РД 09-320/04.03.2014 г. са одобрени учебните помагала. Със Заповед № РД-09-296/27.02.2014 г. на министъра на образованието и науката е одобрен списък на одобрените учебници за ІІІ и VІІ клас, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 г. Със заповед № 09-68/16.01.2014 г. е утвърден График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частни детски градини и училища за учебната 2014/2015 г. Взети са предвид също и Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала и ПМС № 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредбата за учебниците и учебните помагала, ведно със списъка на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2014/2015 г. С оглед изпълнение на разпоредбите на посочените нормативни актове педагогическият съвет на 145 ОУ "Симеон Радев" направи избор на учебници и учебни помагала по предложение на учителите, които ще преподават в съответния клас, видно от Протокол №3/06.02.2014 г. на Педагогическия съвет и Протокол № 4/27.03.2014 г. на Педагогическия съвет на 145 ОУ „Симеон Радев”. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на предмета на поръчката, като това право е признато и утвърдено със Заповед на МОН. Възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до тяхното нарушаване, както и до нарушаване на правото на педагозите да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната учебна година.