Версия за печат

00512-2014-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455471

Медицински университет - Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15А, За: Проф. д-р Стефан Костянев дмн - Ректор на МУ Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел "ДООП", България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602887 ; 0882 891880, E-mail: doop@meduniversity-plovdiv.bg, Факс: 032 602534

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.meduniversity-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Медицински университет-Пловдив по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Град Пловдив: Студентски стол бул. Васил Априлов №15 а; Студентски стол към студентско общежитие ул. Царевец № 2; Студентски стол към Медицински колеж ул. Братя Бъкстон №120
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Медицински университет-Пловдив по обособени позиции

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1503088.67 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена за изпълнение на поръчката до втория месец от датата на подписване на договора (К1); тежест: 25
Критерий: Процент отстъпка от СЦ на хранителните продукти след втория месец от датата на подписването на договора (К2); тежест: 75
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 008 - 009167 от 11.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ОП-36-2014 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: СОП № 1“ МЕСО“, СОП № 2 „МЕСНИ ПРОДУКТИ“ и СОП № 3 „ПИЛЕ И ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИ“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БББ – Дистрибуция и логистика” ЕООД – гр. Асеновград, ЕИК 200214910, ул. "Цар Иван Асен II" № 55, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 64206, Факс: 0331 23522

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 556680 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ОП-37-2014 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: СОП № 4 „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ и СОП № 6 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ „Конкурент 11 – Тодор Джаров“ – гр. Пловдив, ЕИК 825184584, ул. "Варна" № 40, България 4000, Пловдив, Тел.: 0888 372825, Факс: 032 622541

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 260654 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ОП-38-2014 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: СОП № 5 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ“, СОП № 7 “БАКАЛИЯ И ВАРИВА“, СОП № 9 „СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ и СОП № 10 „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ГИТ - В“ ООД, ЕИК 115874437, район Тракия, ж.к. Тракия, бл. 33, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 682693, Факс: 032 682693

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 586008 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ОП-40-2014 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: СОП № 11“МИНЕРАЛНИ ВОДИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ“ и СОП № 12 „АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИНА“.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, ЕИК: 115755582, ул. „Васил Левски” No 174, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 944344

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 72080 BGN без ДДС
Брой месеци: 15
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ОП-41-2014 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: "Хляб и хлебни изделия"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Тракийски хляб ООД, гр. Пловдив, ЕИК 160040395, ул. "Захаридово" № 82, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 691616

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27666.67 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„СТЕЛИТ 1” ЕООД – гр. Севлиево, ЕИК 107544354 ЕТ „Конкурент 11 – Тодор Джаров“ – гр. Пловдив, Булстат номер: 825184548 „Тракийски хляб” ООД - гр. Пловдив, ЕИК: 160040395 „Салдо“ ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115265240 „Брадърс Комерс” ООД – гр. Стара Загора, ЕИК 123735394 Дид Комерс енд Диливъри” ООД – гр. София, ЕИК BG131331298 „БББ – Дистрибуция и логистика” ЕООД – гр. Асеновград, ЕИК: 200214910 „Димитър Даракчиев” ООД – гр. Смолян, ЕИК 120541733 „С ПЛЮС Н“ ООД – гр. Пловдив, ЕИК BG115274378 „Eс енд Ди Корпорейшън” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК: 115755582 „Надежда 2000” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115524180 „ГИТ-В“ ООД – гр. Пловдив, ЕИК: 115874437