02711-2014-0134

BG-гр. Нови пазар:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавно горско стопанство Нови пазар -Треториално поделение на "СИДП" ДП Шумен, ул. "Цар Освободител" №44, За: Даниела Вичева, Р. България 9900, гр. Нови пазар, Тел.: 0882 353399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Н. пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 22 от 20.08.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2014-0134
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), и с мотирана фабрична газова уредба за нуждите на ДГС Нови пазар ” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 35 от 21.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Кооперация Аутомотор" ЕИК 000101056, ул. "Владислав Варненчик" № 184, Р. България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 500515, E-mail: automotor_service@abv.bg, Факс: 052 500506

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), и с мотирана фабрична газова уредба за нуждите на ДГС Нови пазар ” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

21.10.2014 г. 

Крайна дата

24.10.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
33953.88 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
33953.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

24.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ради Атансов Иванов
Длъжност: дрикетор ТП ДГС Нови пазар