Версия за печат

00599-2014-0005

BG-Бобов дол:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12-00-102 от 23.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Иванова, РБългария 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца” по обособени позиции Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” Обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” Обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” Обособена позиция № 6 - „Плодове и зеленчуци”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата е избрана на осн.чл.16, ал.8, във вр. с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и чл.39, ал.6 от ЗОП. Начина на избор на процедурата е определен въз основа на прогнозни стойности на поръчката, достигнати чрез прилагане на принципите на чл.15, ал.2, т.2 , б."а" от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Кирил Атанасов Станчев
Длъжност: Кмет на Община Бобов дол