Версия за печат

02711-2014-0140

BG-Върбица:

РЕШЕНИЕ

Номер: 27 от 22.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Североизточно държавно предприятие" ДП гр. Шумен - ТП "ДГС Върбица", ул. "Септемврийско въстание" №133, За: Емил Димов, Р. България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП "ДГС Върбица"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл. 165 и чл. 174 от Закона за горите


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), мотирана фабрична газова уредба-инжекцион за нуждите на ДГС Върбица” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен“

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), мотирана фабрична газова уредба-инжекцион за нуждите на ДГС Върбица” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен“

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34113200, 34113100, 34113000, 34350000

Описание:

Превозни средства с висока проходимост
Джипове
Превозни средства с 4 задвижващи колела
Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 26 от 20.10.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-629414
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2014-140
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

629414

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.10.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

1. В приложения документ - Техническа спецификация - Приложение №1 на страница №2 - ІІ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ - т.ІІ.1. и ІІ.2. да се чете 2 (две ) години. 2. В условията на страница №4 - ІІ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ - т.ІІ.1. и ІІ.2. да се чете 2 (две) години.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Павлинка Милчева Хинева
Длъжност: в.и.д. директор ТП ДГС