02711-2014-0134

BG-Нови пазар: Лизинг

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство Нови пазар -Треториално поделение на "СИДП" ДП Шумен, ул.Цар Освободител №44, За: Даниела Вичева, Р.България 9900, Нови пазар, Тел.: 0882 353399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Н. пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГДруго (моля пояснете): Дейности по чл.165 и чл.174 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), и с мотирана фабрична газова уредба за нуждите на ДГС Нови пазар ” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Лизинг 
Място на изпълнение: Обхват на дейност на ТП ДГС Нови пазар
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), и с мотирана фабрична газова уредба за нуждите на ДГС Нови пазар ” териториално поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113200, 34113100, 34113000, 34350000

Описание:

Превозни средства с висока проходимост
Джипове
Превозни средства с 4 задвижващи колела
Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
33953.88 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 55
Показател: Технически параметри на предлагания от съответния участник автомобил съгласно предварително обявената от възложителя техническа оферта; тежест: 25
Показател: Брой оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Р. Бъгария, за бърза реакция и навременна намеса на специалист с коефициент за притежаване на собствени оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили; тежест: 10
Показател: Срок на доставка в календарни дни; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 620155 от 20.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 35 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на: Два броя ЕДНОТИПНИ неупотребявани автомобили с висока проходимост, 3-врати, 3+1-места, задвижване тип „4х4 и допълнително посочени аксесоари – комплект 4 броя джанти с възможност за безкамерно монтиране на автомобилни гуми тип (all terraine), допълнителен комплект от четири броя гуми тип (all terraine), и с мотирана фабрична газова
V.1) Дата на сключване договора
21.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Кооперация Аутомотор" 000101056, гр. Варна, р-н " Младост"ул. "Владислав Варненчик" № 184, Р.България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 500515, E-mail: automotor_service@abv.bg, Факс: 052 500506

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 34000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 33953.88 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Кооперация "Кооперация Аутомотор"-гр.Варна,ПК 9000,р-н "Младост",ул."В.Варненчик" №184,ЕИК 000101056


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор