Версия за печат

01379-2014-0079

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175201304

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: инж. Марияна Чакърска - по процедурни въпроси - m.chakarska@eso.bg, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696849, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Ремонт на ВЛ 110 kV „Моняк-Осетия” в участъка от стълб № 13 до стълб № 27.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Трасето на въздушна линия на ВЛ 110 kV „Моняк - Осетия”, свързваща п/ст „Арпезос ” с п/ст „Гледка“. ВЛ 110 kV „Моняк-Осетия” се експлоатира от МЕР – Хасково (МЕПР – Кърджали).
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ремонт на ВЛ 110 kV „Моняк-Осетия” в участъка от стълб № 13 до стълб № 27, включващ: - демонтаж на носителни СРС – 4 бр.; - демонтаж на опъвателни СРС – 8 бр.; - монтаж на носителни СРС тип Н.13.D - 1 бр., Н.16.D - 2 бр. и Н.19.D - 1 бр.; - монтаж на опъвателни СРС тип 28 ЪБ 30-400 -1 бр., 30.19.D - 3 бр., 60.16.D - 1 бр. и 60.19.D - 1 бр. и 90.13.D - 1 бр. ; - демонтаж на съществуващия проводник АС-240 и м.з.в. С-50 в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 27; - изтегляне на две тройки нови фазови проводници АСО -400 и едно м.з.в. С-50 в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 26; - монтаж на заземители на всички нови стълбове в участъка от ст.№ 13 до ст.№ 27; - нанасяне на АКЗ на 2 бр. стълбове заваръчна конструкция в работния участък.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45232210

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
454734.64 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

2013/41

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 063 - 108023 от 29.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 76-МЕР / Обособена позиция №: / Заглавие:Ремонт на ВЛ 110 kV „Моняк-Осетия” в участъка от стълб № 13 до стълб № 27.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.09.2014 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

„ЕМУ” АД, ЕИК 835013079, с. Разбойна, Р. България 7707, Търговище, Тел.: 0601 66911, Факс: 0601 64859

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 454734.64 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ЕМУ” АД, гр. Търговище, ЕИК 835013079; „ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ” ООД, гр. София, ЕИК 130379297; „ИМПУЛС КО” ООД, гр. София, ЕИК 130258609; „РУДИН” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 202714798.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО