Версия за печат

00047-2014-0006

BG-Сунгурларе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ул."Г. Димитров"№2, За: Венко Данев, Р. България 8470, Сунгурларе, Тел.: 05571 5183, E-mail: kmetsungurlare@abv.bg, Факс: 05571 5585

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sungurlare.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Съединение””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Венец, община Карнобат, с. Терзийско община Сунгурларе
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на настоящата поръчка е свързан с реализирането на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Съединение””, финансиран с Решение на Управителния съвет на Предприятието за Управление на Дейностите по Опазване на Околната Среда (ПУДООС).

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1464611 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: срок за изпълнение; тежест: 5
Показател: Техническо предложение; тежест: 20
Показател: Работна програма; тежест: 20
Показател: Обяснителна записка; тежест: 10
Показател: предлагана цена ; тежест: 25
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 613206 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1381 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Съединение”” История  История
V.1) Дата на сключване договора
09.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД" ВОД-СТРОЙ-БАРС", ЕИК- 176765370, ул."Никола Петков"9а,, Р. България 9700, Търговище, Тел.: 0601 64388, Факс: 0601 64388

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1464611 BGN без ДДС
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.."Запрянови-03"ООД; 2."ВОД-СТРОЙ-БАРС"; 3."ТРАНССТРОЙ-ВАРНА"АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор