Версия за печат

00752-2014-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември " №29, За: Десислава Малинова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9822649, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изработване на рекламни, презентационни материали и материали за организация и управление на проекта ” по проект „Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии”, договор за безвъзмездна помощ № СА 12-22-9/08.07.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дирекция "Комуникационни и информационни системи"-МВР, София, ул."6-ти септември"29
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изработване на рекламни, презентационни материали и материали за организация и управление на проекта ” по проект „Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии”, договор за безвъзмездна помощ № СА 12-22-9/08.07.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22100000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
16200 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 081 - 141018 от 25.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: МП-7-МД-24/16.10.2014г История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.04.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Ламбаджиев Стандарт"ООД, гр.София, бул.ГЕнерал Столетов"49, РБългария 1244, гр.София, Тел.: 02 4484100, Факс: 02 9310274

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 36000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16200 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

по проект „Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии”, договор за безвъзмездна помощ № СА 12-22-9/08.07.2013г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Александър Електрик" ЕООД- ЕИК 200310500 2."Реклама Консулт" ЕООД-ЕИК 123689363 3."Маус Принт" ООД-ЕИК 131370059 4."Издателска къща АБ" -ЕИК 833034039 5."Далет" ЕООД-ЕИК 121724196 6."Ламбаджиев Стандарт"ООД-ЕИК BG130862812