Версия за печат

00085-2013-0008

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА - Централна лаборатория "Информационно осигуряване и техническа поддръжка"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 402 от 25.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00085-2013-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по 10 обособени позиции, както следва: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) ;


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 11550 от 27.08.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД ЕИК 121152973, община Столична, район Сердика, ул. ”Индустриална” №11, Бизнес сити, „Василев Плаза”, ет.8, Република България 1202, София, Тел.: 02 9531224, Факс: 02 9524183

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. и "DIAGNOSTIC GRIFOLS"”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.08.2013 г. 

Крайна дата

31.12.2013 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
15000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

16.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1318.07 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПРОФ.НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, д.м.н.
Длъжност: НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ