Версия за печат

04861-2014-0001

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя Миладинови” № 112, За: Кирил Кирилов - директор дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност", Република България 1000, София, Тел.: 02 8135019, E-mail: kiril.kirilov@bgtransplant.bg, Факс: 02 9316151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/news.php?target_f=Обществени поръчки.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на функционален анализ на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършване на дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността, разработване на методика и индикатори за мониторинг и управление на въведените нови организационни правила и стратегии, и провеждане на съпътстващо обучение, свързано с провеждания функционален анализ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейност 1: Извършване на функционален анализ, в т.ч. анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността – до 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Дейност 2: Дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността – до 5 (пет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Дейност 3: „Извеждане” на функции, сливане/разделяне на звена – в случай че анализът е показал необходимост от това, разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие и модели за управление на промените и въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административната структура– до 5 (пет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Дейност 4: Разработване на методика и индикатори за мониторинг и управление въведените нови организационни правила и стратегии – до 7 (седем) месеца от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществена поръчка. Дейност 5: Организиране и провеждане на работни дискусии и участие в работни срещи – периодично, преди започване на всеки от етапите на функционалния анализ и съгласно графика на проекта. Дейност 6: Провеждане на съпътстващо обучение за въвеждане и прилагане на новите правила, методологии и процедури, изготвени в резултат на извършения функционален анализ – до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на поръчката е „Извършване на функционален анализ на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършване на дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността, разработване на методика и индикатори за мониторинг и управление на въведените нови организационни правила и стратегии, и провеждане на съпътстващо обучение, свързано с провеждания функционален анализ”. Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България, ОПАК и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от одобрената документация.

Прогнозна стойност без ДДС
96229 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 962 (деветстотин шестдесет и два лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: BIC: UNCRBGSF IBAN: BG39UNCR70003322066620 В нареждането за плащане задължително следва да бъде записан предметът на поръчката. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на Възложителя; е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансовото плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. Пет междинни плащания в размер на 60% от стойността на Дейности 1 – 4, вкл. и Дейност 6 – в срок до 10 (дни) след окончателно приемане на извършената работа по съответната дейност от страна на възложителя, и издаване на фактура от страна на изпълнителя, придружена от доклад за изпълнената дейност. 3. Окончателно (изравнително) плащане, в размер на останалата сума, до пълния размер на стойността на договора, вкл. разходи за консумативи за дейност 5 – провеждане на работни срещи и дискусии - в срок до 10 (десет) дни след приключване на всички дейности и одобряване от възложителя на окончателен доклад по договора и издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. , т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. Офертата, поставена в непрозрачен плик, се състои от три части: 1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор"; 1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката"; 1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”. Отделните пликове следва да съдържат следните документи: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 2. Заявление за участие - Образец № 1 3.Административни сведения - Образец № 2 4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка 5. ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 6. Удостоверение за актуално състояние (за лица, които не са представили ЕИК) или еквивалентен документ – за чуждестранните лица 7. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал на банковата гаранция или копие на платежното нареждане 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП 9. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 10. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай, че представляващият не е посочен в договора за обединение. Изискването се прилага единствено за участници, които са обединения/консорциуми. Когато в договорът не е посочен представляващия обединението, към споразумението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 13. Списък на предостаените еднакви услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до крайния срок за подаване на офертите 14. Документи, доказващи изпълнението на услугата. 15. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка 16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 17. Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 18. Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката 19. Декларация за конфиденциална информация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 20. Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Н/П
Минимални изисквания: Н/П
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: В случай че участник в процедурата е обединение, критериите за подбор ще се прилагат за обединението като цяло. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор. 1.Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (Образец № 8) до крайния срок за подаване на оферти, придружен от доказателства за извършената услуга. 2. Списък на ключовите експерти (Образец № 9).
Минимални изисквания: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на минимум три еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги – изготвяне на функционални анализи или анализи на структурата и функциите на публични организации, по смисъла на чл. 36 от Закона за администрацията. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението, за което се представят съответните доказателства. 2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови и неключови експерти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 2.1. Ръководител екип • Магистърска степен в областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация или еквивалентна специалност • Минимум 5 годишен професионален опит • Минимум 3-годишен управленски опит • Участие в разработванено на минимум два функционални анализа на публични администрации, в съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. 2.2. Експерт организационно развитие: • Магистърска степен в областта на областта на правото, икономиката, публична или бизнес администрация или еквивалентна специалност • Минимум 5 годишен професионален опит • Участие в дейности за оптимизиране на работните процеси и организационно развитие и/или административни процедури, и/или вътрешни правила за устройството и начина на функциониране за публични органи – минимум 2 (две) предоставени услуги. 2.3. Експерт нормативна уредба • Магистърска степен по право; • Минимум 5 годишен професионален опит • Участие в разработването на минимум 2 (два) функционални анализа за публични органи, по смисъла на чл. 36 от Закона за администрацията. • Опит в разработване на нормативни актове (закони и/или подзаконови нормативни актове).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1(1) Стратегия за изпълнение на поръчката ; тежест: 40
Показател: П1(2) Линеен график за изпълнение на услугите ; тежест: 30
Показател: П2 Предложена обща цена за изпълнение на поръчката; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Изпълнителна агенция по трансплантации, гп. София, ул. „Братя Миладинови” № 112

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект „Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й ”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие е предоставен на интернет страницата на Възложителя, на адрес: http://bgtransplant.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ