Версия за печат

00039-2014-0004

BG-Павликени: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133901

Община Павликени, ул. "Руски" № 4, За: Славена Грозева-началник на отдел, Красимир Борисов-старши експерт "Обществени поръчки", Република България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357; 0610 51330, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Място/места за контакт: Отдел "Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pavlikeni.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Друг: община

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изпълнение на строително - ремонтни работи за реализиране на проект от община Павликени, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/001526 „Подобряване на мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура", включващ 3 обекта: *Обект 1: Път ІV- 34226 /VTR 1200/ ІІІ-303/ Бутово – Върбовка от km 0+000 до km 4+970 *Обект 2: Път ІV-34235 /VTR1202/ ІІІ - 405 / Павликени - Дъскот - Паскалевец - Граница общ.( Павликени - В.Търново) - / VTR1202 /– от km 0+000 до km 8+780 *Обект 3: Път ІV-52524 /VTR 2211 /ІІІ - 405 /Бяла Черква – Росица от km 0+000 до km 1+000

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на община Павликени
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката предвижда изпълнение на строителни работи-рехабилитация на следните общински пътища: *Обект 1: Път ІV- 34226 /VTR 1200/ ІІІ-303/ Бутово – Върбовка от km 0+000 до km 4+970 *Обект 2: Път ІV-34235 /VTR1202/ ІІІ - 405 / Павликени - Дъскот - Паскалевец - Граница общ.( Павликени - В.Търново) - /VTR1202/– от km 0+000 до km 8+780 *Обект 3: Път ІV-52524 /VTR 2211 /ІІІ - 405 /Бяла Черква – Росица от km 0+000 до km 1+000 Целта на проекта е изпълнението на геометрично и нивелетно решение за ремонт на пътните участъци с максимално ползване на съществуващия път, подобряване на транспортно - експлоатационните качества, отводняването на пътя и осигуряване на необходимото усилване и напречни наклони на настилката. Участъците за предварителен ремонт са съобразени с описаните дефекти на настилката и са предвидени необходимите мероприятия по възстановяване на настилката и отводняването. За подобряване на носимоспособността в участъците за рехабилитация е приет износващ пласт плътен асфалтобетон тип А с минимална дебелина 4 см. За минимален изравнителен пласт е приет трошен камък с минимална дебелина 10 см. За участъците, където ще има реконструкция и локални ремонти е оразмерена нова конструкция на настилката. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е необходимо почистването на съществуващите окопи и оформянето на нови облицовани на местата, където липсват. Предвидено е извършването на локален ремонт с подмяна на конструкцията или при нивелетни разлики по-големи от 20 см. - разваляне на асфалтовия пласт и допълване с трошен камък до проектно ниво. Предметът на поръчката включва и доставка на необходимите материали за изпълнение на строително-монтажните работи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233000, 45233120, 45233140, 45233200

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Пътни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
5568733.88 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Критерий: Техническо предложение – П2 с включени два подпоказателя: А. Технологична последователност на строителните процеси с макс. броя точки 60 и Б) Управление на риска с макс. брой точки 40. Макс. брой точки по показателя-100; тежест: 40
Критерий: Ценово предложение – П3; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 048 - 079661 от 08.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изпълнение на строително - ремонтни работи за реализиране на проект от община Павликени, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/001526 „Подобряване на мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура", включващ 3 обекта:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ „РОСИЦА“ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД, БУЛСТАТ 176759862, ул. „Иларион Макариополски” № 11, Република България 5120, Горна Оряховица, Тел.: 0618 28863, E-mail: bks_gorh@abv.bg, Факс: 0618 28863

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5595669.16 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5568733.88 BGN без ДДС
Брой месеци: 3
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съгласно сключен Договор № 04/321/01526 от 06.12.2013 г. между Община Павликени и Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проект „„Подобряване на мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени чрез подобряване на пътната инфраструктура".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Павликени, отдел "Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки", бул. "Руски" № 4, Република България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Интернет адрес/и:

URL: www.pavlikeni.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„ИСА 2000“ ЕООД ЕИК 83104052 1111, Гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25 2.„ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД ЕИК 104582244 5000, гр. Велико Търново, бул. България № 27 3.ДЗЗД „ПС-ПМ ПАВЛИКЕНИ“ Гр. Варна, район Одесос, ул. „Д-р Пискюлиев“ 3, ет. 4,със съдружници „Пътища и мостове“ ЕООД, ЕИК 813029821, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Д-р Пискюлиев“ 3, ет. 4,и „Пътстрой – Варна“ ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ № 1, ет. 5, 4.КОНСОРЦИУМ ПЪТНИ СТРОЕЖИ БУРГАС Гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 7, ет. 3 със съдружници „Хидрострой“ АД ЕИК 103029862, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, „Път 2004“ ООД ЕИК 102878485, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 7, ет. 3,и „Феникс Консулт Инженеринг“ ЕООД ЕИК 201148121, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов“ № 15, ет. 4, 5.ДЗЗД ПАВЛИКЕНИ ИНФРА Гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 51, ет. 5, офис 20 със съдружници в обединението: „Интегрирани пътни системи“ АД ЕИК 200408908, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул „Владимир Вазов“ № 9, офис 7и „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД ЕИК 121625981, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ралевица“ № 98А, ет. 1, оф. 1 6.ОБЕДИНЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 9300, Гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15 със съдружници в обединението: „Пътно строителство“ АД ЕИК 124000579 и „Пътища“ ООД ЕИК 104611506