Версия за печат

00119-2014-0014

BG-Казанлък: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778

Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Здравко Балевски, Република България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: zdravko.balevski@abv.bg, Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.kazanlak.bg..

Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Казанлък
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79710000

Описание:

Услуги по безопасност

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
791147 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 40
Критерий: Начин на плащане; тежест: 10
Критерий: Време за реакция; тежест: 15
Критерий: Гаранция за ефективност на извършваната охрана при покриване на щети; тежест: 30
Критерий: Предложения на участника в полза на Възложителя във връзка с повишаване на сигурността, времето за реакция и други; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 051 - 085323 от 13.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д07-92 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

18.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Агенция за сигурност и охрана "СИРИУС" ЕООД, кв."Лозенец", ул."Козяк" №1А, Република България 1407, София, Тел.: 02 9623925, E-mail: office@asosirius.com, Факс: 02 9623925

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 800000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 791147 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „КРЕМЪК“ ЕООД гр.Стара Загора 6000, ул. "Новозагорско шосе" №6, ЕИК:831404223 2. АСО „СИРИУС“ ЕООД гр.София, 1407, ул. "Козяк" №1А, ЕИК:130363179 3. „ЮСИС“ ООД гр.София, ул."Брегалница" №43, ЕИК 831633773 4. „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД гр.София 1000, пл."България" №1, ЕИК:130548570