Версия за печат

00502-2014-0017

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-566 от 10.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" 1, За: П. Сотирова, България 9000, Варна, Тел.: 052 978300, E-mail: officeub@abv.bg, Факс: 052 302953

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и договори"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти за онкология, хемодиализа и кръвни фактори

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-465 от 05.08.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 150 - 269371 от 07.08.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 502-2014-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.08.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не е подадена нито една оферта за посочените по-долу обособени позиции

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособени позиции с номера,съгласно описанието на обособените позиции в цитираното обявление: 5, 26, 30, 87, 89, 112, 113

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор "ИД" - упълномощено лице