00514-2014-0015

BG-с. Минерални бани: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, За: Петя Малинова - юрисконсулт, Република България 6343, с. Минерални бани, Тел.: 03722 2020; 0879 299030, E-mail: mb_tenders@abv.bg, Факс: 03722 2260; 038 536303

Място/места за контакт: община Минерални бани

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mineralnibani.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mineralnibani.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на Строителен Надзор при изпълнение на СМР на одобрени проекти на община Минерални бани през 2013г, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, който включва следните строежи: 1 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „Айкаас – Градището – с.Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 2 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „с.Сърница – м.Петте чучура – с.Ангел войвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 3 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 4 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „с.Боян Ботево – Улу дере – м.Орлови скали“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: на територията на община Минерални бани
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В изпълнение на договора изпълнителят - ще извърши строителен надзор при изпълнение на СМР на одобрени проекти на община Минерални бани през 2013 г., финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, който включва следните строежи: 1. „Реконструкция на туристическа екопътека: „Айкаас – Градището – с. Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 2. „Реконструкция на туристическа екопътека: „с. Сърница – м. Петте чучура – с. Ангел войвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 3. „Реконструкция на туристическа екопътека: „Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 4. „Реконструкция на туристическа екопътека: „с. Боян Ботево – Улу дере – м. Орлови скали“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“ - ще изготви технически паспорти на строежите, които ще отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
8650 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показатели - П1 Срок за изработване на окончателен доклад и технически паспорт за строежа, П2 Организационен план за изпълнение на дейностите за упражняване на строителен надзор, в т. ч. изготвяне на технически паспорти, координатор по безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на строежите ; тежест: 50
Показател: Икономически показател; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 608493 от 13.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 467-У / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
14.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МЕРИ МЕКС" ЕООД, ЕИК 131133996, ул. "Николай Хайтов" № 6, вх. Б, офис 1, Република България 1113, София, Тел.: 0897 890627, E-mail: meri.mex.ltd@gmail.com, Факс: 02 9717177

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13582.67 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8650 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проекти: Община Минерални бани, като БЕНЕФИЦИЕНТ по проекти: 1. "Реконструкция на туристическа екопътека: „Айкаас – Градището – с. Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани" сключен Договор № 26/313/00243 от 12.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 2. "Реконструкция на туристическа екопътека: „с. Сърница – м. Петте чучура – с. Ангел войвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани" сключен Договор № 26/313/00263 от 12.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 3. "Реконструкция на туристическа екопътека: „Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани" сключен Договор № 26/313/00266 от 12.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 4. "Реконструкция на туристическа екопътека: „с.Боян Ботево – Улу дере – м.Орлови скали“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани" сключен Договор № 26/313/00267 от 19.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

В откритата процедура по реда на ЗОП участваха следните лица: 1. „МЕРИ МЕКС” ЕООД, ЕИК 131133996, избран за изпълнител 2. ЕТ „БИЛД КОМЕРС-КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, ЕИК 126503942, класиран на второ място 3. „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД, ЕИК 121758166, класиран на трето място


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор