00197-2014-0027

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 335 от 14.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства"

II.3) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив на банков кредит в размер на 3 900 000 лева за оборотни средства, за срок от 60 (шестдесет) месеца, при краен срок за усвояване на кредита изцяло, в едноседмичен срок при изпълнение на всяко от следните условия: подписване на договор, предоставяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя на удостоверение за вписан договор за особен залог.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 334 от 10.10.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-27

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-628074
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2014-27
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

628074

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.10.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - представят се следните документи: Документ за присъден рейтинг на участника не по-нисък от краткосрочен рейтинг В, дългосрочен рейтинг ВВ, или еквивалентен, присъден от регистрирани в Европейската общност агенции за кредитен рейтинг по реда и при условията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг и Регламент ЕС № 513/2011 год. на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг. Кредитните рейтинги следва да бъдат присъдени за 2014 година, а в случай че такъв няма, за най-късно присъдените за периода 2011, 2012, 2013 година. Участниците могат да посочат и публичен регистър, в който е публикувана исканата информация.

Да се чете:

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/11/2014 16:00
Да се чете:
17/11/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Отваряне на офертите

Вместо:
13/11/2014 10:00
Да се чете:
18/11/2014 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В Условията за участие и провеждане на откритата процедура, в т. 8.5.4. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП , текстът се заличава и се записва "не се изискват".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител