Версия за печат

00127-2014-0006

BG-Дългопол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дългопол, ул. "Георги Димитров" №105, За: инж.Веселин Върванов, Република Бълария 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135

Място/места за контакт: гр.Дългопол, ул."Георги Димитров" №105

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”,

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Дългопол
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнението на СМР е съгласно одобрен проект, количествена сметка (Приложение към документацията), описание на предмета на поръчката и техническите спецификации. Подадените в Количествената сметка видове и количества работи са фиксирани и задължителни за изпълнение. В изпълнение на настоящата обществена поръчка избраният за изпълнител участник следва да извърши следните дейности и поддейности към тях: Дейност 1: Строителство на общински път - /III-2083, Дългопол-Цонево/ - /VAR 3194, Сава-Красимир / , / VAR 3194, Сава-Красимир/ - с. Аспарухово - /III 208, Комунари-Добромир/-Аспарухово,разделено на съответните поддейности,както следва: -Поддейност 1.1. Строителството на пътен участък /VAR 3194, Сава - Красимир/ от 0+000 км до 3+245 км - с дължина 3 245 м -Поддейност 1.2. Строителството на пътен участък /VAR 3194, Сава-Красимир/ - с.Аспарухово - /III 208, Комунари-Добромир/-Аспарухово от 5+625 км до 11+211 км - с дължина 5 586 м. Дейност 2: Реконструкция на път VAR 3194, Сава-Красимир,включваща: Поддейност 2.1: Реконструкция на пътен участък VAR 3194, Сава - Красимир от 3+245 км до 5+625 км с - дължина - 2380 м. Прогнозната стойност на поръчката е 5 516 299.30 лв. без вкл. ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, като в посочената сума са включени 4% непредвидени разходи,равняващи се на 212 165.36 лв.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5449399.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ценови показатели (fn); тежест: 50
Показател: Обяснителна записка; тежест: 30
Показател: Работна програма; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 602097 от 30.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 107 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”,
V.1) Дата на сключване договора
13.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КОНСОРЦИУМ "ПЪТСТРОЙ 2014", ЕИК 176774857, бул. "Васил Левски" № 58, Република България 9000, гр.Варна, Тел.: 052 755177, E-mail: haia_stroi@abv.bg, Факс: 052 710010

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5516299.3 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5449399.49 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Ако да,посочете проекта и/или програмата: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01382 от 10.12.2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.10.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор