Версия за печат

00602-2014-0002

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ обекти: 1. Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков” от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора” от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 2. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев” от оc. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов” от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев” от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 3. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски” от оc. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов” от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски” от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов"от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 4. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Бреза” от ос т.9 до ос т.48; ул.”Димитър Томев” от ос т.11 до ос т.46; ул.”Крайречна” от ос т.46 до ос т.48; ул.”Петър Мечкаров” от ос т.42 до ос т.30; ул.”Бърдо” от ос т.36 до ос т.40ул.”Ручей” от ос т.35 до ос т.39; ул.”Цвятко Караджов” от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул.”Симеон Попов” от ос т.55 до ос т.57 ул.”Петър Берон” от ос т.54 до ос т.62; ул.”Панайот Волов” от ос т.69 до ос т.66; ул.”Тодор Влайков” от ос т.324 до ос т.72; ул.”Отец Паисий” от ос т.73 до ос т.100а; ул.”Кирил и Методий” от ос т.70а до ос т.226; ул.”Акация ” от ос т.105 до ос т.102; ул.”Устрем” от ос т.51 до ос т.112; ул.”Тодор Йончев” от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 5. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Александър Стамболийски” от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 6. Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул "Радин Кладенец " с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, включващ 1. Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков” от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора” от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 2. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев” от оc. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов” от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев” от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 3. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски” от оc. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов” от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски” от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов"от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 4. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Бреза” от ос т.9 до ос т.48; ул.”Димитър Томев” от ос т.11 до ос т.46; ул.”Крайречна” от ос т.46 до ос т.48; ул.”Петър Мечкаров” от ос т.42 до ос т.30; ул.”Бърдо” от ос т.36 до ос т.40ул.”Ручей” от ос т.35 до ос т.39; ул.”Цвятко Караджов” от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул.”Симеон Попов” от ос т.55 до ос т.57 ул.”Петър Берон” от ос т.54 до ос т.62; ул.”Панайот Волов” от ос т.69 до ос т.66; ул.”Тодор Влайков” от ос т.324 до ос т.72; ул.”Отец Паисий” от ос т.73 до ос т.100а; ул.”Кирил и Методий” от ос т.70а до ос т.226; ул.”Акация ” от ос т.105 до ос т.102; ул.”Устрем” от ос т.51 до ос т.112; ул.”Тодор Йончев” от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 5. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Александър Стамболийски” от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 6. Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул "Радин Кладенец " с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на село Мирково, община Мирково, съгласно наименованията на улиците от съответния етап и съгласно изготвените и одобрени технически проекти.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1984985.36 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - Сп; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок - Гп; тежест: 5
Показател: Техническо предложение - Тп; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - Цп; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 610224 от 23.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 74 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”
V.1) Дата на сключване договора
10.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД, ЕИК: 131124561, 1407 София, община Столична, ройон Лозенец, бул. „Черни връх“ № 59А, Р България 1407, СОФИЯ, Тел.: 02 8169900; 02 8169999, E-mail: office@gpgroupbg.com, Факс: 02 8169999

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1984985.36 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

При условията на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Агромах“ ЕООД, ЕИК: 101611650 2. „Урбан инвест“ ООД, ЕИК: 4160673 3. „Трейс - София“ АД, ЕИК: 175254451 4. „Автомагистрали Хемус“ АД, ЕИК: 831643461 5. „Джи Пи Груп“ ООД, ЕИК: 131124561


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор