01657-2014-0002

BG-Добрич:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Хуманитарна гимназия "Свети свети Кирил и Методий", ул. "Велико Търново" 2, За: Тодор Йорданов Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600602, E-mail: hgstkm@abv.bg

Място/места за контакт: дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hg-dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hg-dobrich.com/profile.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 3 от 25.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01657-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата на договаряне без обявление са аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ "Свети свети Кирил и Методий" до 29.08.2014 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: АС 09-579 от 25.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ДИК-93-ДТ" ЕООД; ЕИК BG124648985, ул. "Екзарх Йосиф" 8, България 9300, Добрич, Тел.: 058 629694, E-mail: dik93@linkbg.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Котелна инсталация - 21 вида дейности; Отоплителна инсталация - 71 вида дейности; Газова инсталация - 7 вида дейности.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.07.2014 г. 

Крайна дата

29.08.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
79187 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.08.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
82823 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Тодор Йорданов Георгиев
Длъжност: директор