Версия за печат

00530-2014-0101

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880146

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна, бул. "Осми приморски полк" № 128, За: Диана Христова, България 9002, Варна, Тел.: 052 360491, E-mail: d.tuncheva@ro03.nra.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=351.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

: „Периодична доставка по заявка на гориво за отопление, газьол за отопление, с включена транспортна такса с шифър по ЕКП 02144400045 - прогнозно количество 60 000 л. ± 5%, за нуждите на офиси за обслужване Силистра и Шумен при ТД на НАП Варна”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Сградата на офис за обслужване Силистра с адрес гр. Силистра, ул.“Генерал Скобелев“ № 8; Сградата на офис за обслужване Шумен с адрес гр. Шумен, ул.“Адам Мицкевич“ №1
Код NUTS: BG325, BG333
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка по заявка на гориво за отопление, газьол за отопление, с включена транспортна такса с шифър по ЕКП 02144400045 - прогнозно количество 60 000 л. ± 5%, за нуждите на офиси за обслужване Силистра и Шумен при ТД на НАП Варна”. Договорът се сключва за срок от 24 месеца, с начало на изпълнение 01.10.2015 г. или до достигане на максимално допустимата стойност в размер на 90000.00 лв. без ДДС. Плащането се извършва за всяка отделна доставка на гориво, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура, приемо-предавателен протокол, декларация за съответствие на качеството на течните горива съгласно Приложение № 8 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като фактура се издава за всяка доставка. Максимално допустимата стойност за поръчката е 90 000.00 лв. без ДДС, съответно 108 000.00 лв. с ДДС.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00530-2014-0101

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 074869 от 05.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 124 - 220421 от 02.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 50 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: : „Периодична доставка по заявка на гориво за отопление, газьол за отопление, с включена транспортна такса с шифър по ЕКП 02144400045 - прогнозно количество 60 000 л. ± 5%, за нуждите на офиси за обслужване Силистра и Шумен при ТД на НАП Варна”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ДМВ" ЕООД, ЕИК 117679603, ул. "Воден" № 14, вх. 1, ет.2, ап.3, България 7020, Русе, Тел.: 08117 2200, E-mail: dmv.eood.@gmail.com, Факс: 08117 2204

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 90000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ДМВ" ЕООД, ЕИК 117679603, гр. Русе, ул. "Воден" № 14, вх. 1, ет.2, ап.3, "САКСА", ЕИК 131245283, гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 1,