Версия за печат

00500-2014-0007

BG-Габрово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. "Бодра смяна" № 3, За: Ирена Цонева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: office@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: На посочените обекти на строителен надзор за предвидените СМР
Код NUTS: BG322
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013, в които се включват следните дейности: Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на посетителски интерпретативен център “Вежен”; Оценка на съответствието на проектната документация по предвидените СМР по изграждане и оборудване на два посетителски интерпретативни центъра (ПЦ център “Дановска поляна” и ПЦ “Светица”); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по разработване, проектиране и внедряване, изграждане и изпълнение на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и оборудване на седем (7) паркови офиса в населени места около Национален парк – Централен Балкан; Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изграждане, реконструкция и подобряване на туристическата инфраструктура (маршрути, обекти и съоръжения); Оценка на съответствието на проектната документация и независим строителен надзор за предвидените СМР по изпълнение на дейности по интерпретация на Национален парк – Централен Балкан и образователни програми; Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк – Централен Балкан. Оценка на съответствието на проектната документация по разработване на стратегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в единадесет (11) моделни територии от безлесната зона. Изпълнението на всяка една от дейностите се възлага от Възложителя въз основа на договора за възлагане на обществена поръчка с нарочно възлагателно писмо, в което се конкретизира предмета на съответната дейност и разумен срок, в който да бъде извършена, съобразно характера на дейността и етапа на развитие на проектантска или строителна дейност за съответния обект. Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности. Също така, Възложителят не е длъжен да възложи всяка от планираните дейности в нейната цялост, като си запазва възможността да възложи част от дейност (поддейност).

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000 (QB51)

Описание:

Строителен надзор (Относо национални паркове )

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
60400 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

83-ЦБ-10/29.04.2014 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 601538 от 29.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 97-ЦБ-17 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„С Консулт” ЕООД, ЕИК 130400389, кв. Витоша, бул. България № 98, секция В, ет. 1, офис 13 В, Р България 1680, София, Тел.: 02 9555220, E-mail: office@sconsultbg.com, Факс: 02 9555220

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 122000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 60400 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

В изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„Стройконтрол-ГТ“ ООД, ЕИК 200192872 Шумен, бул. Мадара № 29, вх.1 ет.6 ап.18 2.„Кима Консулт” ЕООД, ЕИК 201425668 Пловдив, бул. Васил Априлов № 20 3.„Консултантска инженерна група” ООД, ЕИК 131069757 София,-1606, ул. Дамян Груев № 42, ет.6. 4.„Билдконсулт” ООД, ЕИК 117613133 Русе, ул. Епископ Босилков № 16 5.ЕТ „Строителен надзор- Татяна Немска”, ЕИК 130092219 София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Галилео Галилей № 20 6.„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД, ЕИК 121389659 София, ул. Дамян Груев №15, ет.7 7.„Пловдивинвест” АД, ЕИК 825240527 Пловдив, бул. Руски № 15 8.„ВМЛ–КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468 София, ул. Черковна № 7, офис 21 9.„Кимтекс ЛС” ООД, ЕИК 824124548 Плевен, ул. Дойран № 71, ет.3 10.„Дема” ЕООД, ЕИК 103760963 ВАРНА, ж.к. Чайка, бл. 188, ап.26, ет.5 11.Обединение „АЛФА М –РУБИКОН”, ЕИК 176170497 Габрово, ул. Софроний Врачански № 1, ет.2 (членове „Алфа М-98“ ЕООД, ЕИК 107051411 и „Рубикон Инженеринг“ ООД, ЕИК 130072501) 12.„С Консулт” ЕООД, ЕИК 130400389 София -1680, кв. Витоша, бул. България № 98, ет. 1 офис 13 в


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор