Версия за печат

01026-2014-0010

BG-Искър:

РЕШЕНИЕ

Номер: 31 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Бистра Минковска, Габриела Цолова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Бистра Минковска, Габриела Цолова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка има за цел да подобри условията за живот на жителите от село Долни Луковит, община Искър чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура. По част от уличната мрежа, независимо от настилката, ще се положат водопроводи от тръби полиетилен висока плътност /ПЕВП/ и ще се подменят прилежащите на водопроводните клонове сградни отклонения. За по-добри експлоатационни условия на всяко осово кръстовище ще има спирателни кранове. На необходимите нормативни разстояния са проектирани пожарни кранове/хидранти 70/80. В предмета на поръчката е предвидена и доставката на материалите, необходими за изпълнението на обществената поръчка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 25 от 25.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-625392
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1026-2014-10
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625392

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: в точка 1

Вместо:

1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата;

Да се чете:

1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата, подписани от участника;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: лявата част на полето, точка 1

Вместо:

1. Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начин, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата.

Да се чете:

1. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверениe от банкa; 1.2. копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начин, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата. Възложителят няма пряво да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
20/10/2014 17:00
Да се чете:
03/11/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
22/10/2014 10:00
Да се чете:
05/11/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
Длъжност: Кмет на община Искър