Версия за печат

00197-2014-0016

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на “ВиК” ЕООД - Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Сервизната база на избрания за Изпълнител участник, находяща се в град Пловдив.
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на Дружеството, периодично, след заявка, за срок от 2 (две) години след сключване на договор с избрания за изпълнител участник. Посочените в Техническата спецификация номенклатури са примерни, като Възложителят си запазва правото да ги променя съобразно възникналата необходимост на Дружеството.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34350000, 19511200

Описание:

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
Вътрешни гуми

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОПО-1-16

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 609249 от 18.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № Ю-01-110 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на “ВиК” ЕООД - Пловдив
V.1.1) Дата на сключване договора
06.10.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.08.2014 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Райчев" ЕООД 120045267, ул. „Братя Бъкстон” № 134, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 675533, Факс: 032 694003

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 350000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Възложителят ще изпрати информация за изпълнен договор съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Райчев" ЕООД, 120045267 „Примекс” ЕООД, 127033207 „Диана” ООД, 811187662 „Явимекс-97” ЕООД, 115143005


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП