Версия за печат

02851-2014-0027

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", ул. "Княз Борис I" №124, За: Мирослав Христов, Р България 1000, София, Тел.: 02 9822142, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mvr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изготвяне на конструктивна експертиза, работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Укрепване на административно-спортна сграда със зала за баскетбол към спортен комплекс „Раковски”-гр. София”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, кв. „Иван Вазов”, ул. „Балша”, № 18”
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изготвяне на конструктивна експертиза, работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Укрепване на административно-спортна сграда със зала за баскетбол към спортен комплекс „Раковски”-гр. София”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3180 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 112 - 197474 от 13.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д-59 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Изготвяне на конструктивна експертиза, работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Укрепване на административно-спортна сграда със зала за баскетбол към спортен комплекс „Раковски”-гр. София”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.08.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СД „Престиж - Жо - Мравови” / ЕИК 129010157, ул. "Ларчевич" №2, Р. България 1000, София, Тел.: 00359 9526464, Факс: 00359 9526464

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 8800 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3180 BGN без ДДС
Брой месеци: 29
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП или в 10-дневен срок от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно условията по чл. 120, ал. 6 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор "ПНО" към Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", ул. "Княз Борис I" №124, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9825645, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

-"Билдисофт" ООД- ЕИК/131420170; -"Тобо Инвест" ЕООД- ЕИК/202288902; -"Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД- ЕИК/175216595;