Версия за печат

01657-2014-0002

BG-Добрич: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Хуманитарна гимназия "Свети свети Кирил и Методий" град Добрич, ул. "Велико Търново" 2, За: Тодор Йорданов Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600602, E-mail: hgstkm@abv.bg

Място/места за контакт: дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hg-dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hg-dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ ”Св. св. Кирил и Методий“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Хуманитарна гимназия ”Св. св. Кирил и Методий“ град Добрич, ул. "В. Търново" 2
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Котелна инсталация - 21 вида дейности Отоплителна инсталация - 71 вида дейности Газова инсталация - 7 вида дейности

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50721000, 50720000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление
Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
79187 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: качество на изпълнението; тежест: 30
Показател: срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: стойност; тежест: 20
Показател: капацитет на изпълнителя; тежест: 10
Показател: гаранции; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 3 от 24.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № АС 09-579 / Обособена позиция №: / Заглавие:Аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ ”Св. св. Кирил и Методий“
V.1) Дата на сключване договора
25.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДИК-93-ДТ" ЕООД; ЕИК BG124648985, ул. "Екзарх Йосиф" 8, България 9300, Добрич, Тел.: 058 629694, E-mail: dik93@linkbg.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 79187 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 79187 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

Във връзка споходилото ни водно бедствие на 20-ти юни 2014 год., причинило редица щети в повереното ми училище и необходимостта от своевременното им преодоляване, стриктното спазване на Постановление № 187 на Министерски съвет (ПМС) от 4-ти юли 2014 год. и с оглед на оптималната подготовка за скорошното откриване на новата учебна 2014/2015 год., като възложител на обществени поръчки според чл. 7, т. 3 от ЗОП се ориентирам към решение да приложа чл. 91, ал. 1 от ЗОП - възлагане на обществени поръчки чрез процедури по договаряне без обявление. Мотиви: 1. Според мен са налице условията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - „е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление“; 2. Гарантирането на необходимите за нашите възпитаници и служители безопасни и здравословни условия за пълноценно образование и труд е най-важната цел, която изисква незабавното: - ремонтиране и/или подмяна на пострадалите помещения и техника (беше наводнен изцяло приземния етаж на училището, в т.ч. основни елементи от котелната, отоплителната и газовата инсталация); - подобряване на материалната база (чл. 1, ал. 2 от ПМС № 187); - отчитане на дейностите до 31-ви август 2014 год. (чл. 6 на ПМС № 187). Единствено "ДИК-93-ДТ" ЕООД - град Добрич гарантира изпълнението на планираните дейности в посочения срок.