01657-2014-0002

BG-град Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 25.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Хуманитарна гимназия "Свети свети Кирил и методий", ул. "Велико Търново" 2, За: Тодор Йорданов Георгиев, България 9300, град Добрич, Тел.: 058 600602, E-mail: hgstkm@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hg-dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hg-dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на процедурата на договаряне без обявление са аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ ”Св. св. Кирил и Методий“ до 29.08.2014 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка споходилото ни водно бедствие на 20-ти юни 2014 год., причинило редица щети в повереното ми училище и необходимостта от своевременното им пре-одоляване, стриктното спазване на Постановление № 187 на Министерски съвет (ПМС) от 4-ти юли 2014 год. и с оглед на оптималната подготовка за скорошното откриване на новата учебна 2014/2015 год., като възложител на обществени поръчки според чл. 7, т. 3 от ЗОП се ориентирам към решение да приложа чл. 91, ал. 1 от ЗОП - възлагане на обществени поръчки чрез процедури по договаряне без обявление. Мотиви: 1. Според мен са налице условията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - „е възникнала не-обходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изклю-чителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление“; 2. Гарантирането на необходимите за нашите възпитаници и служители безопасни и здравословни условия за пълноценно образование и труд е най-важната цел, която изисква незабавното: - ремонтиране и/или подмяна на пострадалите помещения и техника (беше наводнен изцяло приземния етаж на училището, в т.ч. основни елементи от котелната, отоплителната и газовата инсталация); - подобряване на материалната база (чл. 1, ал. 2 от ПМС № 187); - отчитане на дейностите до 31-ви август 2014 год. (чл. 6 на ПМС № 187).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Диян Добрев Тодоров "ДИК-93-ДТ" ЕООД град Добрич Галина Василева-Георгиева "ТОП" ЕООД град Добрич

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Сключване на договор с "ДИК-93-ДТ" ЕООД град Добрич


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Тодор Йорданов Георгиев
Длъжност: Директор на ХГ "Св. св. Кирил и Методий" град Добрич