Версия за печат

00652-2014-0012

BG-Септември: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Септември, ул. Александър Стамболийски № 37А, За: адв. Петя Иванова, Р България 4490, Септември, Тел.: 03561 7040, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Място/места за контакт: Община Септември

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача: www.septemvri.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект “Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: с.Карабунар, Община Септември
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора обхваща услуги, съотносими към обхвата на поръчката, както следва: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в следния задължителен обхват: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ - контрол, относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия труд в строителството съгласно Наредба 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 2. Осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност. 3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 4. Откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с чл. 157, ал.1, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ. 5. Заверка на Заповедната книга на всеки на строежа съобразно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ и писмено уведомяване на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда, в 7-дневен срок от заверката. 6. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба. 7. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) на строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. 8. Изготвяне на Окончателн доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването им, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 9. Внасяне на окончателен доклад в Общинската администрация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2270 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 612304 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № PSOV-K-U2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
06.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Т7 консулт" ЕООД ЕИК 200007801, ул. "Фредерик Жолио Кюри" №18, ет.5, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 393300, E-mail: t 7@consultant.bg, Факс: 032 627675

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2270 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект “Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор”, съгласно договор за БФП № 13/321/01685 между Община Септември и ДФ „Земеделие”-РА по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕС чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е изтекъл на 29.09.2014г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 131220853 "Т7 консулт" ЕООД, ЕИК 200007801


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор