Версия за печат

00232-2014-0008

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, бул."Стефан Стамболов" № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, За: д-р Радостин Дичев, Румяна Комитова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 866402; 056 866404, E-mail: odisp@abv.bg, Факс: 056 859830

Място/места за контакт: бул."Стефан Стамболов" № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkobs.bg.

Адрес на профила на купувача: www.onkobs.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ежедневна доставка (три пъти дневно) по предварителна заявка на Възложителя на: - храна (закуска,обяд и вечеря) на пациентите на лечебното заведение, по видове диети; - храна на дежурния персонал (закуска, обяд и вечеря); - тонизиращи или ободряващи напитки, на служителите полагащи нощни смени, съгласно чл.3 от Наредба № 11/21.12.2005 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: столови на стационарни отделения на лечебното заведение.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да му доставя : -ежедневна храна /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите в стационара на лечебното заведение; -храна на дежурния персонал /закуска, обяд и вечеря/; -тонизиращи напитки /описва се вида/ за служителите, изпълняващи нощни дежурства в “КОЦ-Бургас”ЕООД. Количествата са по предварителна заявка на Възложителя. Прогнозен обем, по видове храни : - брой хранодни стационар(закуска, обяд и вечеря) – 27500; - брой хранодни дежурен персонал(закуска,обяд и вечеря)- 4700; - брой персонал, полагащ нощни смени – 4700.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894220

Описание:

Ястия за болници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00232-2014-0008

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 584393 от 05.02.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 611155 от 26.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 180 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
03.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД ЕИК: 102010485, Индустриална зона СЕВЕР, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 810705, E-mail: hlebozavoda@mail.bg, Факс: 056 810184

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 123280.83 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

по чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „МАСТЪР-ПИК” ООД, ЕИК 121855651, адрес: Парк-хотел Москва, ул.”Незабравка” № 25, ет.4, офис 423, гр.София 1113; ТЕЛ. 02 9733254; ФАКС 02 9733254; e-mail: mastarpik@mail.bg; 2. „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД; ЕИК 102010485; адрес: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР; ГР.БУРГАС 8000; ТЕЛ. 056 810705; ФАКС 056 810184; e-mail: hlebozavoda@mail.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор