Версия за печат

01909-2014-0001

BG-Силистра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Езикова гимназия "П.Яворов", ул."Бойка войвода" №20, За: Магдалена Атанасова, България 7500, Силистра, Тел.: 086 824174, E-mail: p.yavorov@gmail.com

Място/места за контакт: Езикова гимназия "П.Яворов", Деловодство - стая 201

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eg-yavorov.com.

Адрес на профила на купувача: www.eg-yavorov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка и монтаж на училищно обзавеждане и техническо оборудване на обект “Център за интерактивно обучение“ – етаж първи, ЕГ "Пейо Яворов“, гр.Силистра по две обособени позиции"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ЕГ "Пейо Яворов“, гр.Силистра
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договорите е извършването на доставка и монтаж на училищно обзавеждане и техническо оборудване на обект “Център за интерактивно обучение“ – етаж първи, ЕГ "Пейо Яворов“, гр.Силистра по следните обособени позиции:1. „Доставка и монтаж на училищно обзавеждане”;2. „Доставка и монтаж на техническо оборудване”. Видовете, техническите характеристики и количествата на училищното обзавеждане и техническото оборудване - предмет на договорите, са подробно описани в Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка и Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2, представляващи нерезделна част от договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000, 30000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
83825.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 20
Показател: Начин и време за изпълнение на гаранционните задължения ; тежест: 10
Показател: Оценка на опит ; тежест: 10
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 615772 от 18.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Доставка и монтаж на училищно обзавеждане”
V.1) Дата на сключване договора
29.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Лукс Доорс“ ЕООД, ЕИК 202235650, ж.к.“Възраждане“, бл.23, ет.8, ап.805, България 9025, гр.Варна, Тел.: 052 500579, E-mail: luxdoors@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28413.38 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 27391.82 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка и монтаж на техническо оборудване”
V.1) Дата на сключване договора
03.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Информационно обслужване" АД, ЕИК 831641791, ул.Панайот Волов" №2, България 1000, гр.София, Тел.: 086 822821, E-mail: silistra@is-bg.net, Факс: 086 823511

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 59193.88 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 56434 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Езикова гимназия "Пейо Яворов", ул."Бойка войвода" №20, България 7500, Силистра, Тел.: 086 824174, E-mail: p.yavorov@gmail.com

Интернет адрес/и:

URL: www.eg-yavorov.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Лукс Доорс" ЕООД, ЕИК 202235650; "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК 128049011; "Информационно обслужване" АД, ЕИК 831641791; "КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор