Версия за печат

00126-2014-0006

BG-Несебър: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на многофункционална обществена сграда – Културен център в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Проектът предвижда изграждане на сграда за обществено обслужване в областта на културата. В нея ще се провеждат обществени мероприятия, организирани от община Несебър, както и учебни кръжоци, библиотечна и театрално-сценична дейност. Новопроектираната сграда е свободностояща и се състои от сутеренен етаж с подземен гараж и обслужващи помещения и четири надземни етажа. Обемно-пространствено сградата се състои от три корпуса – южен, северен и централен /атриум/, свързващ другите два. Вертикалната комуникация се осъществява посредством два комуникационни възела с естествено осветление – затворена стълбищна клетка и товарен асансьор в обслужващата част на сградата /предимно за персонал, реквизит и за евакуация/ и два броя панорамни асансьори и представително стълбище в атриума на сградата /основно за посетители/.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5426635.19 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок за изпълнените видове СМР; тежест: 20
Показател: Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок; тежест: 20
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 585914 от 14.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 311 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Изграждане на многофункционална обществена сграда – Културен център в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър”
V.1) Дата на сключване договора
29.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Обединение МСКГ" ДЗЗД, ЕИК: 176273885, ж.к. "Гео Милев", ул. "Николай Коперник" 21, вх.Б, ет.3, ап.8, България 1000, София, Тел.: 02 9344184, Факс: 02 9344184

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5426635.19 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД „ОНИКС - АВС”, гр. Ямбол с адрес : с. Веселиново, ул. „К. Сандев” №9; с членове: 1.1. "АВС - Инженеринг - Н" ЕООД с ЕИК: 128031110 и адрес : гр. Ямбол, ул. "Индже войвода" 35; 1.2. ЕТ "Оникс - Христо Христов" с ЕИК: 128057150 и адрес : гр. Ямбол, к-с "Диана", бл.17, вх.Б, ап.63. 2. „МИРАТ ГРУП” ООД с ЕИК: 200463559 и адрес : гр. София, район Искър, ж.к. „Дружба” 2, комплекс Цариградски, бл. 282, вх. Е, партер М20. 3. „ПЛАНЕКС” ООД с ЕИК: 813087785 и адрес : гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” №21. 4. „ХОУМ СЪРВИС” ООД, с ЕИК: 201637945 и адрес : гр. София, ж.к. Левски, ул. „Княгиня Тамара” №40. 5. „ОБЕДИНЕНИЕ МСГК” ДЗЗД с адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет.3, ап.8; с членове: 5.1. "Монолитно строителство" ЕООД с ЕИК: 130879167 и адрес : гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет.3, ап.8; 5.2. "Капитол Груп" ЕООД с ЕИК: 131112176 и адрес : гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 156, вх.3, ет.3, ап.7. 6. „СТРОИТЕЛНО – ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ” ЕООД с ЕИК: 130917415 и адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” №81, ет. 7. 7. ДЗЗД „НЕСЕБЪР – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР 2014”, с адрес : гр. Варна, район „Младост” ул. „Акад. Андрей Сахаров” №1, ет.5; с членове: 7.1. "Пътстрой - Варна" ЕООД с ЕИК: 103561242 и адрес: гр. Варна, район „Младост” ул. „Акад. Андрей Сахаров” №1, ет.5; 7.2. "ЖСП Стил" ООД с ЕИК: 040188026 и адрес : гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" 69, ет.2; 7.3. "Екстрийм" ООД с ЕИК: 117547181 и адрес : гр. Русе, ул. "Николаевска" 80.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор