Версия за печат

01981-2014-0001

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175745920

Министерство на младежта и спорта, бул. Васил Левски №75, За: Катерина Младенова, Р България 1040, София, Тел.: 02 9300705, E-mail: katerina.mladenova@mpes.government.bg

Място/места за контакт: Дирекция СИУДУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://mpes.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mpes.government.bg/pages/contracts/default.aspx.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: младеж и спорт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общински центрове и покрити плувни басейни в тях – първи транш

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортни обекти и съоръжения в съответните населени места, с цел реализиране на политиката на Министерство на младежта и спорта за развитие на масовия спорт в общинските центрове на територията на цялата страна. Проектът е част от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Обезпечаването на общините със съвременни бази за физическо възпитание и спорт, отговарящи на стандартите за развитите региони е предпоставка за постигане на устойчиво развитие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3961862.44 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена обща стойност за изпълнение на обекта; тежест: 50
Критерий: Срок в месеци за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 15
Критерий: Оценка на техническото предложение по показатели: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството -20; Предложение за организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд-8; Планиране изпълнението на обекта - 7 ; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 07449 от 05.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 23-00-57 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Изграждане на спортен комплекс в с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 200000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 199069.99 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-56 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт на спортна площадка в с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Трейс Бургас" ЕАД 200627706, ул. Одрин №15 ет. 7, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 813639

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 80000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 80000.11 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-58 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Изграждане на спортни площадки в с. Трънак, с. Люляково, с. Просеник, с. Сини рид и с. Планиница, общ. Руен, обл. Бургас
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 400000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 399205.98 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-72 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Изграждане на мини футболни игрища в с. Великденче, с. Мишевско и с. Ридино, общ. Джебел, обл. Кърджали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

31.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Хитбилдинг" ЕООД ЕИК 200931146, ул. Девети септември №38, Р България 6850, село Припек, Тел.: 0888 285746

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 255000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 246329.1 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-59 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт на съществуващи спортни площадки в с. Поточница, с. Аврен, с. Подрумче, с. Гулийса и с. Токачка, общ. Крумовград, обл. Кърджали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 315000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 313581.64 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-60 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт на съществуващи спортни площадки към СОУ "Васил Левски" гр. Крумовград, обл. Кърджали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 130000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 123767.41 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-61 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт на спортни площадки на НУ "Васил Левски" гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 70000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 69615.52 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-62 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт на спортна площадка на ОУ "Иван Вазов" с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 50000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 49685.06 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-63 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Реновиране и доизграждане на спортен комплекс в гр. Антоново, обл. Търговище
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 260000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 259978.65 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-64 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Изграждане на двойно мултифункционално игрищевътре с минифутбол, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 250000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 248602.84 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-66 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Ремонт и реконструкция на закрит басейн "Арпезос" гр. Кърджали, общ. Кърджали
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Устра Холдинг" АД ЕИК 000223245, ул. Сан Стефано №22, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65230

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1600000 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1543801.39 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 23-00-65 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Изграждане на спортна зала към училище "Отец Паисий" гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

20.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Капитол Груп" ЕООД ЕИК 131112176, бул. Ал. Стамболийски №156 вх. 3 ет. 3 ап. 7, Р България 1000, София, Тел.: 02 9808574

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 455994 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 428224.75 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Трейс – Бургас” ЕАД , ЕИК 200627706; 2. „Панов“ ЕООД, ЕИК 115520367; 3. „Спорт 2014“ ДЗЗД, с членове: 3.1. "Рестстрой" ООД, ЕИК 115304405 и 3.2. "Зарастрой" ООД, ЕИК 123637402; 4. ЕТ „Металик- Иван Михайлов“, ЕИК 020362576; 5 .„Билдинг Компани“ ЕООД, ЕИК 101675959; 6. „Пи Ес Пи“ ЕООД, ЕИК 175245413; 7. „Хитбилдинг“ ЕООД, ЕИК 200931146; 8. „Ирел Строй Енд Проджект“ ЕООД, ЕИК 131515088; 9. ДЗЗД „Агроспектър спорт“ с членове: 9.1. "Агроспектър 2000", ЕИК 116506769 и 9.2. "Христо-Транс" ЕООД, ЕИК 202263952; 10. „Капитол Груп“ ЕООД, ЕИК 131112176; 11. Консорциум „Инспортстрой“с членове: 11.1. "Инконсулт Инженеринг" ООД, ЕИК 200238128 и 11.2. "Нормакс Инженерилнг" ЕАД, ЕИК 201759283; 12. „Устра- Холдинг“ АД, ЕИК 000223245.