00197-2014-0005

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 323 от 01.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Софтуерна интеграция на информационната система на „ВиК” ЕООД - Пловдив, която да обединява наличните в дружеството информационни системи – „Инкасо – Билинг система”, „Счетоводство” и „Складово стопанство”, с възможност за разработка, внедряване и интегриране на нови модули и обновяване на съществуващите.

II.3) Кратко описание на поръчката

Софтуерна интеграция на информационната система на „ВиК” ЕООД - Пловдив, която да обединява наличните в дружеството информационни системи – „Инкасо – Билинг система”, „Счетоводство” и „Складово стопанство”, с възможност за разработка, внедряване и интегриране на нови модули и обновяване на съществуващите, франко база на Възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, по предварителна заявка от Възложителя, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания за изпълнител участник. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

72260000 (DA42, JA21)

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти (Включително инсталиране , За разработка )

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 122 от 22.04.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-05

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-600200
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

600200

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят отменя Решение ЗОП-20/25.08.2014 г. за избор на Изпълнител след влизането му в сила и издава Решение за прекратяване на процедурата поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката, тъй като за първото полугодие на 2014 година е на счетоводна загуба от 1 229 хил. лева и тази загуба по всяка вероятност ще се обективира като счетоводна такава към края на годината. Финансовото и икономическото състояние на Дружеството е влошено и поради голям брой просрочени задължения към контрагенти, които с оглед на размера им не могат да бъдат погасени в краткосрочен и средносрочен план. На основание изложените факти, Възложителят счита, че няма да има възможност да заяви каквито и да е дейности по поръчката, тъй като не разполага със свободен финансов ресурс, поради което е принуден да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, второ предложение от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9801375

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител