Версия за печат

04691-2014-0016

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на инвестиционното проектиране, ул. "Съборна" №1, За: Борислав Попов, България 1000, София, Тел.: 02 9046819, E-mail: bpopov@mip.government.bg, Факс: 029046 896

Място/места за контакт: Министерство на инвестиционното проектиране

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mip.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mip.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Село Малка Арда, община Баните
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните“, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с издадените строителни книжа, Техническата спецификация – приложение № 1, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.1 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.2 и Графика за изпълнение на СМР - Приложение № 3, явяващи се неразделна част от настоящия договор. Срокът за изпълнение на СМР по този договор на този договор е 90 /деветдесет/ календарни дни но не по късно от 20.11.2014г. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линя и ниво на строежа. Срокът на договора е до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
319890.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническо предложение; тежест: 70
Показател: предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 611514 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История РД-03-41 История / Обособена позиция №: / Заглавие:изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните“
V.1) Дата на сключване договора
17.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, БУЛСТАТ: 176059792, ж.к. „Гео Милев“, ул.“Николай Коперник“ №21, вх. Б, ет.3, ап.8, България 1336, гр. София, Тел.: 02 9344184, E-mail: monostro@abv.bg, Факс: 02 9344184

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 361414.95 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 319890.76 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 319890.76, Най-висока цена 360932.22 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалба съгласно чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП е 12.09.2014г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на инвестиционното проектиране, ул. "Съборна" №1, България 1000, София, Тел.: 02 9046819, E-mail: bpopov@mip.government.bg, Факс: 029046 896

Интернет адрес/и:

URL: www.mip.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор