Версия за печат

00384-2014-0017

BG-Бяла Слатина: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, Област Враца, Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“. Дейностите по настоящата обществена поръчка се възлагат във връзка с изпълнение на договор за финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Строителен надзор ще се осъществява при извършването на строително-монтажни работи по обекти, както следва: -Рехабилитация и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Габаре - Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 5047,91 м.; -Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Галиче - Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 1548,63 м.; -Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Попица - Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 3831,75 м.; -Рехабилитация и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Търнак - Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 19980 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“. Дейностите по настоящата обществена поръчка се възлагат във връзка с изпълнение на договор за финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Строителен надзор ще се осъществява при извършването на строително-монтажни работи по обекти, както следва: - Рехабилитация и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Габаре; - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Галиче; - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Попица; - Рехабилитация и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Търнак.

Прогнозна стойност без ДДС
75000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1) Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 700лв. /седемстотин лева/. Превежда се от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2) Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Бяла Слатина: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – срока на валидност на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: А) Авансово плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, в 5-дневен срок след: - Подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка и - Получаване на уведомително писмо за съгласуване на процедурата от ДФЗ – Разплащателна агенция; Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. Б) Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо след приемането на обекта съгласно ЗУТ и извършените от Изпълнителя дейности в изпълнение на договора и издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. По отношение на участника трябва да не е налице някое от условията на чл. 47 ал. 1,т. 1, б. "а"- "д", т. 2, т. 3 и т.4, ал. 2 т. 1, т. 2а предл.първо, т. 4 и т. 5 и ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците трябва да притежават Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г.Участниците представят: 1. Оферта - Пр. № 1 и представяне на уч., което вкл.: а) Адм. свед.- ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. инф. в съотв. със закон. на дър., в която канд. или уч. е устан., както и адрес, вкл. ел., за коресп. при провеж на процедурата - Пр. № 2; б) Декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП- Пр. № 3; 2.Списък на док., и инф. съд. се в оф., подп. от уч. - Пр. № 1 А; 3. При уч. обед. - копие на дог. за обед., а ког. в дог. не е пос. лицето, което предст. уч. в обед.- и док., подп. от лицата в обед., в който се посочва представляващият;4.Ориг. на банкова гаранция за уч., с усл. пос. в Пр. № 14 или копие от док. за вн. гаранция под формата на парична сума; 5 .Доказателства за изп. на изискванията за иконом. и фин. състояние на участника съгласно т.ІIІ.2.2; 6. Доказателства затехн. възможности и/или квалификация на участника съгласно т.ІIІ.2.3.; 7.Декл. за липса на свър. с др. уч. или канд. в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обст. по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Пр. № 7; 8. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 - Пр.№ 8 - Видовете работи от предм. на пор., които ще се предл. на подизп. и съотв. на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предви. подизпълнители; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Пр. № 9; 10. Декл. за пр. усл. на проекто - договора съгл. чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП - Пр. № 10; 11. Плик№2 - Техн. предл.; 12. Плик№3 - Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците могат да доказват изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: а) Удостоверение от банка за наличие на изисквания финансов ресурс; б) Годишния финансов отчет за 2013 г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в държавата в която е установен и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.Възложителят изисква участниците да докажат наличието на финансов ресурс от 30 000 (тридесет хиляди лева) тъй като за изпълнението на поръчката е необходимо осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години – Приложение 4, считано от крайния срок за подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите. Към списъка на услугите следва да се представи доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3. Справка за екипа за изпълнение на поръчката - Приложение 5, придружени от професионални автобиографии - Приложение 6 на експертите и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника ключови експерти. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 4.Валиден сертификат за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните три години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, успешно да е изпълнил услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно осъществяване на строителен надзор при строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на водоснабдителни и/или канализационни мрежи. 2.Участниците трябва да притежават Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3.Участниците да имат на разположение екип от техническите лица, които участникът ще използва за извършване на стр. надзор, вкл. минимум следните експерти:1)Ръководител екип: Квал-я: Строителен инженер, степ. “Магистър” с напр. “ВиК”, “ХТС”, “ХМС” или еквивал.;Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит; Спец. опит:Опит като рък-л на мин. 1 (един) завършен обект за упражняване на стр. надзор на инвестиционен проект в областта на ВиК системи. 2)Експерт по строителен надзор ВиК/ПСОВ: Квал-я: Строителен инженер, степ. “Магистър” с напр. “ВиК”, “ХТС”, “ХМС” или еквивал.; Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит; Специфичен опит: Участие като експерт в минимум 1 (един) завършен обект за упражняване на стр. надзор на инвестиционен проект в областта на ВиК системи. 3)Експерт “Геология”: Квал-я: Висше образование, степ. “Магистър” в обл. на “Инженерната - геология”, “Хидрогеология” или еквивал.; Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит;Спец. опит: Участие като експерт в мин. 1 (един) завършен обект за упражняване на стр. надзор на инвестиционен проект в областта на ВиК системи. 4)Експерт “Координатор по безопасност и здраве”: Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит; Да притежава удост. “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или еквивал. документ. 5)Експерт “Пътно строителство” Квал-я: Строителен инженер, степ. “Магистър” с напр. “Пътно строителство” или еквивал.; Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит;Спец. опит: Участие като експерт в мин. 1 (един) завършен обект за упражняване на стр. надзор на инвестиционен проект в областта на ВиК системи. 6)Експерт “Геодезия” Квал-я: Инженер-геодезист, степен “Магистър”, спец. “Геодезия” или еквивал.; Общ проф. опит: Мин. 5 г. общ проф. опит;Спец опит: Участие като експерт в минимум 1 (един) завършен обект за упражняване на строителен надзор на инвестиционен проект в областта на ВиК системи. 4. Сертификат за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката ISO 9001:2008 или еквивалентен.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС №247 от 31.10.2003г., съгласно чл.166 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Техническо предложение (П1+П2); тежест: 50
Показател: 2.1. Обосновка на участника - П1; тежест: 50
Показател: 2.2. Стратегия на участника - П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 13:00
Място

Заседателната зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ДБФП е 15.07.2015 г. ВАЖНО!!! Срокът, предлаган за реализация на поръчката следва да не превишава максималния предвиден от Възложителя - 7 (седем) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят срока за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения с над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече три дни след получаване на уведомително писмо от Възложителя за стратиране. Органите, от които участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната са: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ; МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ