Версия за печат

00384-2014-0016

BG-Бяла Слатина: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“. Дейностите, които ще се изпълняват са: - с. Габаре - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 2320,80 м; DN110 - 115 м; DN125 - 1729,21 м; DN160 - 882,90 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 5047,91 м. -с. Галиче - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 262,12 м; DN110 - 440,74 м; DN125 - 845,77 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 1548,63 м. -с. Попица - Обхвата на реконструкцията е със следните диаметри и дължини: DN90 - 170,15 м; DN125 - 167,98 м; DN160 - 1456,65 м; DN225 - 2036,97 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 3831,75 м. -с. Търнак - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 15229 м; DN110 - 429 м; DN125 - 2848 м; DN160 - 1013 м; DN200 - 461 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 19980 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“. Дейностите, които ще се изпълняват са: - с. Габаре - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 2320,80 м; DN110 - 115 м; DN125 - 1729,21 м; DN160 - 882,90 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 5047,91 м. -с. Галиче - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 262,12 м; DN110 - 440,74 м; DN125 - 845,77 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 1548,63 м. -с. Попица - Обхвата на реконструкцията е със следните диаметри и дължини: DN90 - 170,15 м; DN125 - 167,98 м; DN160 - 1456,65 м; DN225 - 2036,97 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 3831,75 м. -с. Търнак - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 15229 м; DN110 - 429 м; DN125 - 2848 м; DN160 - 1013 м; DN200 - 461 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 19980 м.

Прогнозна стойност без ДДС
5401373.99 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 50 000,00 лв. /петдесет хиляди лева/. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина, банка: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Бяла Слатина банка IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/ и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 30 календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Възложителят освобождава, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. А) Авансово плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, в 5-дневен срок след: -Подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка и -Получаване на уведомително писмо за съгласуване на процедурата от ДФЗ – Разплащателна агенция; Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. Б) Окончателно плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер до 100 % /сто процента/ от стойността на изпълнените СМР по договора в едномесечен срок след приемане на извършените СМР с подписването на акт обр. 15 за приемане на обекта и след изготвяне на справка за извършените плащания и определяне на окончателната стойност на дължимата сума. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват бълг. или чужд.ФЛ или ЮЛ, вкл.техни обединения, отг. на усл., посочени в ЗОП и документацията. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1 "а"- "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2 т.1, т.2а предл.първо,т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП. Строителите следва да имат рег. в ЦПРС, съгл. ЗКС за изп. на строежи, за обект рек-я на вод. мрежа четвърта група, втора категория. Обст. се удост. със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декл-я, посочваща ЕИК и точно наим. на юрид. лице, от уч. за вписване в ЦПРС за изп. на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чужд. лица съотв. еквив. док. или декл. от комп. органи съгл. нац. му зак. за вписв. на лицето в съотв. проф. рег-р на държавата, в която е установен, допускащ съгл. зак. на държавата, в която лицето е установено и осъщ. дейността си, извърш. на стр. работи обект на наст. общ. поръчка, придружен с превод на български език. В сл, че чужд. уч. не е вписан в ЦПРС към датата на под. на офертата си или не притежава аналог. док-т, същият прилага декл-я (св. текст), че се е запознал с усл. за вп. в ЦПРС, отг. на тях и ако бъде опр. за Изпълнител се задължава в 30-дн. срок от получ. на реш. за опр. му на Изпълнител да представи изискв. по тази т-ка док-ти. Участниците представят: 1. Оферта - Пр. №1 и представяне на уч., което вкл.: а) Адм. свед.- ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. инф. в съотв. със закон. на дър., в която канд. или уч. е устан., както и адрес, вкл. ел., за коресп. при провеж на процедурата - Пр. № 2; б) Декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП- Пр. № 3; 2.Списък на док., и инф. съд. се в оф., подп. от уч. - Пр. № 1А; 3. При уч. обед. - копие на дог. за обед., а ког. в дог. не е пос. лицето, което предст. уч. в обед.- и док., подп. от лицата в обед., в който се посочва представляващият;4.Ориг. на банкова гаранция за уч., с усл. пос. в Пр. № 14 или копие от док. за вн. гаранция под формата на парична сума; 5. Док. за изп. на изискванията за иконом. и фин. състояние на участника съгласно т.ІIІ.2.2.; 6. Доказателства затехн. възможности и/или квалификация на участника съгласно т.ІIІ.2.3; 7.Декл. за липса на свър. с др. уч. или канд. в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обст. по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Пр. № 7; 8. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 - Пр.№ 8 - Видовете работи от предм. на пор., които ще се предл. на подизп. и съотв. на тези работи дял в проценти от стойността на общ. поръчка, и предви. подизпълнители; 9.Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Пр. № 9; 10. Декл. за пр. усл. на проекто - договора съгл. чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП - Пр. № 10; 11. Плик№2 - Техн. предл.; 12. Плик№3 - Ценово предл.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците могат да доказват изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: a) Удостоверение от банка за наличие на изисквания финансов ресурс; b) Годишния финансов отчет за 2013 г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в държавата в която е установен и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.Възложителят изисква участниците да докажат наличието на финансов ресурс от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди лева) тъй като за изпълнението на поръчката е необходимо осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, придружен от някой от следните документи: а) посочване на публ. регистри, в които се съдържа инф. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която инф. включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на стр.; или б) удост. за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; илив) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Справка-декл. за инж.-техн. екип - Пр.№5, придружени от проф. автобиогр. - Пр. № 6 на експертите и док-ти, удостоверяващи обр-то, проф. квал-я и опит на предлаганите от уч-ка кл. експерти. Декл. от всеки един от експ-те, част от екипа на уч-ка, за ангажираност в изп-то на поръчката, за принадлежност и наличност. 3.Заверени копия от валидни: Сертификат ISO 9001:2008 - Сертификат за упр. на качеството, или еквивалентен; Серт-т ISO 14001:2004 - С-ма за упр. на ок. среда, или еквивал.; или представяне на др. док-ва за еквивалентни мерки за упр. на кач. и опазване на ок. ср. Серт-тите сл. да са с обхват стр.-монт. работи. Серт-тите тр. да са изд. от независими лица, които са акредитирани по съотв. серия евр. стандарти от Изп. агенция "Българска служба за акредитация" или от друг нац. орган за акр-я, който е страна по Многостр. спор-е за взаимно признаване на Европ. орг-я за акр-я, за съотв. област или да отг. на изискванията за признаване съгл. чл. 5а, ал. 2 от Зак. за нац. акр-я на органи за оценяване на съотв-то. 4.Заверено копие на валидно Удост. от КСБ или декл., посочваща ЕИК и точно наимен-е на юрид. лице, от уч за вписване в ЦПРС за изп-е на СМР от Прав-ка за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждест. лица съотв. екв. док-т или декл. от комп. органи съгл. нац. му закон за вписването на лицето в съотв. проф. рег-р на държавата, в която е установен, допускащ съгл. зак. на държавата, в която лицето е установено и осъщ. дейността си, изв. на стр. работи обект на наст. общ. поръчка, придружен с превод на български език. В сл., че чуждестр. уч. не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен док-т, същият прилага декл. (св. текст), че се е запознал с усл. за вписване в ЦПРС, отг. на тях и ако бъде опр. за Изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на реш. за опр. му на Изпълнител да представи изискваните по тази точка док-ти, удост. вписването му в ЦПРС. 5. Копие от валидна застр. полица на ст-ст, покриваща мин. застр. сума на вида строеж, съотв. на предмета на наст. поръчка, или еквив. док-т. Към копието се прил. в свободен текст Декл. от уч., че в сл. че по вр. на действие на дог-ра застр. изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на стр-вото и дог-ра. При уч. обед-е, Застр. следва да бъде предст. от тези от чл. в него, които са ангажирани с изп-то на стр. дейности. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно да е изпълнил строителство, сходно с предмета на поръчката, а именно включващо поотделно или в комбинация/и строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа с обща дължина не по-малко от 30 000 линейни метра. 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 1) • Ръководител проект – строителен инженер с образователна степен “Магистър”, специалност „ВиК” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 10 години, да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект” на най-малко два обекта, включващи строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа – 1 брой; 2) Технически ръководител - строителен инженер или строителен техник, стаж по специалността минимум 3 години, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-малко един обект, включващ строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа – 4 броя; 3) Специалист контрол на качеството (СМР) - строителен инженер с образователна степен “Магистър”, специалност „ВиК”, „ХТС”, „ХМС” или еквивалентна, професионален опит минимум 10 години, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години, да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество – 1 брой; 4) Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с образователна степен “Магистър”, стаж по специалността минимум 3 години, да притежава валидно удостоверение за: длъжностно лице по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности – 1 брой. 3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: ISO 9001:2008 за управление на качество, с обхват на дейностите по предмета на поръчката, или еквивалентен; ISO 14001:2004 за управление на околната среда, с обхват на дейностите по предмета на поръчката, или еквивалентен. 4. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. 5. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Техническо предложение (П1+П2+П3); тежест: 50
Показател: 2.1. Работна програма - П1; тежест: 25
Показател: 2.2. Рискове по изпълнението - П2; тежест: 20
Показател: 2.3. Срок за отстраняване на дефекти - П3; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и друфи лица при спазване на установенив режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 06/321/01261 /27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ДБФП е 15.07.2015 г. ВАЖНО!!! Възложителят определя 3 (три) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта – до 15.07.2015 г. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с подписването на Протокол образец 15 за приемането на обекта съгласно ЗУТ. Органите, от които участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната са: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ; МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ