Версия за печат

00384-2014-0015

BG-Бяла Слатина: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ww.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ -Община Бяла Слатина“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Автомобили – 2 (два) броя, със следните минимални характеристики: 1.1,6 MPI 85 к.с. 2.Цвят - бял 3.Защитна кора под двигателя 4.ABS - Антиблокираща система на спирачките 5.AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 6.ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията 7.ASR - Електронна система за контрол на сцеплението 8.Въздушна възглавница за водача 9.Въздушна възглавница за пътника до водача 10.Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до водача 11.Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и главата 12.Предни триточкови предпазни колани 13.Три задни триточкови предпазни колани 14.Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете крайни места на задната седалка 15.Блокировка на задните врати за сигурност на децата в автомобила 16.Дневни светлини 17.Сервоусилвател на волана 18.Електронен имобилайзер 19.Възможност за ЕКО режим на работа на двигателя 20.Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на въздуха 21.Аератори за заден ред седалки 22.Аксесоари за пушачи (подвижен пепелник и запалка) 23.Извод за 12V захранване 24.Отопляемо задно стъкло 25.Часовник 26.Заключване на капачката на резервоара 27.Звукова сигнализация за забравени включени светлини 28.Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача 29.Тонирани стъкла 30.Подготовка за радио оборудване 31.Дясна плъзгаща се врата с отваряем прозорец 32.Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 90 и 180 градуса 33.Стоманени джанти 15'' 34.Пълноразмерна резервна гума ДВИГАТЕЛ Тип бензин Multipoint Работен обем (см3) - 1598 Брой цилиндри / клапани 4/8 Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин 82 (60,5) @ 5 000 Максимален въртящ момент Nm @ об/мин до 134 @ 2 800 ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ Механична BVM Брой предавки - 5 Максимална скорост (км/ч) мин. 159 Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.) 14,3 РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км) Смесен маx. 7,5 Извънградски мах. 6,2 Градскимах 9,9 CO2 ЕМИСИИ (г/км) Емисии на CO2- смесен цикъл до 175 КОЛЕЛА И ГУМИ Гуми, съгласно оборудване 185/65 R15 РАЗМЕРИ (мм) Междуосие до 2810 Дължина 4363 Ширина без / с огледала до 2 004 Височина до 1 814 Дължина на багажното отделение при 5 места 1 164 Височина на товарния отвор при задната врата 1094 Ширина на товарния отвор при задната врата 1 082 - 1 189 Широчина (макс.) на багажното отделение 1372 Широчина на багажното отделение при задната ос с / без облицовка 1130 / 1170 Просвет при празен / натоварен автомобил 190 / 153 МАСА (кг) Маса при празен автомобил до 1090 Максимално допустимо тегло с пълен товар 1 768 Полезен товар при минимално ниво на оборудване 600 Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки 1 200 Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки 580 ОБЕМИ (л) Конфигурация с 5 места 800 дм3 Конфигурация с 2 места при сгънати втори ред седалки 3 м3 Горивен резервоар 50 л.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2 (два) броя неупотребявани автомобили

Прогнозна стойност без ДДС
38703.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 387,00 (триста осемдесет и седем лева ) лева и не надвишава 1% от посочената прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС . Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от крайната дата за представяне на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът, определен за изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Бяла Слатина, че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение на поръчката са предвидени средства вобщ размер до 38 708.33 лева без ДДС от бюджета на Община Бяла Слатина. Същите следва да се третират като максимален финансов ресурс на Възложителя и офертите следва да са съобразени с това предварително обявено условие. Съгласно Проекто-Договора към настоящата обществена поръчка: 2.ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ: 2.1. Еднократно, до 2 /два/ дни от подписване на настоящия Договор, такса за управление и регистрация в КAТ в размер на………………….. лв. без ДДС. 2.2. Еднократно, до 2 /два/ дни от подписване на настоящия Договор, първоначална вноска в размер на………………….. без ДДС. 2.3. Месечни Лизингови вноски с падеж, главница и лихва съгласно Погасителен план – Приложение № 2 към настоящия Договор. Плащането на първата лизингова вноска по погасителния план се дължи на ... число на месеца, след датата на подписване на Приемо- предавателен протокол за приемане на МПС. Промени в погасителния план се допускат само при промяна на стойността на тримесечния EURIBOR, на база на който е формирана лихвата по договора съгласно посоченото в ценовата оферта и погасителния план. 2.4. Застрахователни премии за застраховките на МПС съобразно одобрената от Лизингополучателя застрахователна компания. 2.5. Дължимият съобразно законодателството ДДС. ДДС се начислява върху цената на МПС авансово съобразно изискванията на Закона за ДДС, като плащането му се разсрочва. 2.6. Дължимите за срока на ползване на автомобилите данъци, такси, глоби и други задължения, свързани с МПС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД), които имат право да извършват доставка при условията на финансов лизинг. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Прогнозната стойност на поръчката, стойността на гаранцията за участие и изпълнение са левовата равностойност на определената позиция в евро, определени по фиксиран курс на еврото към бълг. лев, публикуван на официалния сайт на Българска Народна Банка 1 EUR = 1,95583 лв. (към датата на обявяването). Посочените стойности в настоящото обявление са платими в български лева.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 - “Документи за подбор” 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Писмо към офертата – попълва се Образец №1; 3) Административни сведения - попълва се Образец №2; 4) Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – попълва се Образец №3; 5) Декларация за спазване на условията на обществената поръчка – попълва се Образец №4; 6) Регистрационни документи на участника:•Документ за регистрация или посочване на ЕИК;•удостоверение за актуално състояние;•документ за регистрация на чуждестранното лице; •документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 7) Документ за данъчна регистрация (заверено копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заврено копие); 8)Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на платежен документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 9)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 , т.3 и т.4, ал. 2, т.1, т. 2, т.2а и ал. 5, т.1 и т. 2, и ал. 9 от ЗОП - попълва се Образец № 5. 10) Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - попълва се Образец № 6; 11) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №7; 12) Декларация от членовете на обединението/консорциума - попълва се Образец №8; 13) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 9; 14) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 15) При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението; 16) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и че не е налице обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - попълва се Образец №10; 17) Справка - Списък на изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените доставки - Образец № 11. 18) Заверени копия на документи (доказателства), доказващи изпълнението на посочените в Справка - Списък на изпълнени доставки - Образец № 11 на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки. 19) Документ удостоверващ, че участникът или лицето, от което придобива вещта е вносител или официален (Оторизиран) представител на съответния производител с право да продава и сервизира предлаганата едрогабаритна транспортна техника и съоръжения на територията на РБългария. 20) Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване - Образец № 12 21) Списък на сервизите (собствени, наети или по договор за сервизно обслужване на марката) с посочване на отстояние, адресите и телефонните номера на сервизите, където ще се извършва гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобилите - Образец № 13 22) Валиден сертификат на третото лице доставчик за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен / заверено от участника копие/. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 14 и следните приложения към него: 1.Попълнена сравнителна спецификация за предлаганата доставка (съгласно Образец № 14.1 и Образец № 14.2) 2.Фотографско изображение на предлаганите автомобили. 3.Други документи, доказващи техническите характеристики – Брошура, описание и други подобни. Плик № 3 - "Предлагана цена" Попълва се Образеца за предлаганата цена - „Предлагана цена" - Образец № 15, като се прилагат посочените приложения към него.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а/ Справка - Списък на изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените доставки - Образец № 11. б/ Заверени копия на документи (доказателства), доказващи изпълнението на посочените в Справка - Списък на изпълнени доставки - Образец № 11 на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки.
Минимални изисквания: Минималните технически изисквания, които се прилагат към участника са следните: а/Участникът следва да има изпълнени най-малко две еднакви или сходни доставки с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, придружени с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение (референция) от компетентен орган; *Под сходна доставка с предмета на обществената поръчка се визира доставка на стоки, осъществявани чрез лизинг със или без право на закупуване, или покупка на изплащане.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Срок на доставка; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Получаване на документацията за участие: На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, с цел ползване на съкратените срокове по тази алинея обявяваме, че цялата документация е публикувана в електронен вид и може да бъде намерена и изтеглена свободно, на електронен адрес както следва: http://www.byala-slatina.com в „Профил на купувача“, „Община Бяла Слатина“ от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка. Всяко лице може да разгледа и получи безплатно документацията за участие на хартиен носител в Община Бяла Слатина, Дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“, II етаж, стая 207. Освен на място, всяко лице може да поиска с писмо до Възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ