Версия за печат

04238-2014-0001

BG-Велинград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ "Васил Левски", ул. Кристал №10, За: Емил Моллов, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 54465, E-mail: souvl@mail.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://souvl-velingrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://souvl-velingrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на гориво за отопление

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: СОУ "Васил Левски" - Велинград
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

100000 литра +/- 20% за срок от три години

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134210

Описание:

Газьол (0,2)

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
168714 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 563 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Периодични доставки на гориво за отопление за СОУ"Васил Левски"
V.1) Дата на сключване договора
22.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕИК:112532529 "Целев" ЕООД, ул. Петър Берон №39, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 59617

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 168714 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 168714 BGN с ДДС 20%
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Обект на поръчката е доставка на стоки определени по списък одобрен МС в ППЗОП