Версия за печат

00197-2014-0023

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 315 от 18.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на водата”

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на водата, франко база на Възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, по заявка от Възложителя, за срок от 2 (две) години след сключване на договор с избрания за изпълнител участник. Всеки участник е длъжен да участва за обема на цялата поръчка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34144700 (DA37)

Описание:

Товарни превозни средства със специално предназначение (Рециклиране )

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 230 от 30.06.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-23

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-612888
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2014-23
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

612888

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Процедурата се прекратява съгласно мотиви на Комисията описани подробно в протокол от 17.09.2014 г., с които и двамата участника са предложени за отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител