Версия за печат

00338-2014-0003

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Добрин Добрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: юрисконсулт - обществени поръчки в Д-я "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр.Разград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е централната градска част на гр.Разград, община Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

• Създаване на пешеходна зона върху част от бул. „България”- ограничена от изток от кръстовището на ул. „Ст.Караджа” и ул. „Св.св. К. и Методий”,а от запад от възстановената ул. „Цар Асен” • Обновяване и реконструкция на южна част от площад „Момина чешма” (ЛАРГО), ограничена северно от бул. „България” и южно от бул.„Априлско въстание” с пешеходен достъп между площада и ул. „Жеравна“. • Възстановяване на същинския градски център - обхваща частта от площад „Момина чешма,” ограничена от север от сградата на Общински културен център, площада пред нея и сградата на Художествена галерия, от изток ул.„Цар Асен”, от юг- бул. „България” и от запад – жил. бл. „Искър”. Към тази част се присъединява и площад ” Независимост” • Възстановяване на съществуваща и изграждане на нова велоалея • Възстановяване на вътрешноквартални пространства, паркинги и улици • Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление • Изграждане на поливно-оросителна система за зелените площи

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4245977.88 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Гаранционен срок за улични, тротоарни и всички други изпълнени настилки, рампи, маркировка и сигнализация/не по-малко от 3 години/; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок за паркоустрояване и озеленяване/не по-малко от 3 вегетационни периода/; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок за водопроводи,канали и напоителна система /не по-малко от 8 години/; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок за външни ел.инсталации и всички видове осветление/не по-малко от 8 години/; тежест: 5
Показател: Предложена неустойка за закъснение в срока за изпълнение на договора за строителство/не по-малко от 0,5 % от стойността на договора за строителство за всеки ден закъснение /; тежест: 20
Показател: Предложена цена за изпълнение на поръчката; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 587495 от 24.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № S-05 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр.Разград
V.1) Дата на сключване договора
12.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум "Разградски строител" ЕИК 176744134, ул. "Дондуков" №3, Република България 7200, гр. Разград, Тел.: 084 610084, E-mail: stroymontag@abv.bg, Факс: 084 610085

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4246178.62 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4245977.88 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

VI.2) Допълнителна информация

Пълния номер на договора е BG161PO001/1.4-09/2012/009-S-05

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава единадесет "Обжалване" от Закона за обществените поръчки

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

12.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор