Версия за печат

00901-2014-0002

BG-бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 12.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к. Лазур, Парк "Езеро", За: Яна Стойкова Славова-Димитрова, РБългария 8000, бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cpz-burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-burgas.bg/info/Profil_na_kupuvacha-28.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33661000, 33661100, 33661200, 33661300, 33661400, 33661500, 33661700, 33662100, 33662000, 33621100, 33621200, 33621300, 33622000, 33622100, 33622200, 33622300, 33622600, 33622700, 33611000, 33612000, 33613000, 33614000, 33616000, 33673000, 33674000, 33675000, 33670000, 33692700, 33692400, 33692600

Описание:

Медикаменти за нервната система
Упойващи средства
Болкоуспокоителни
Против епилепсия
Против Паркинсон
Психолептични средства
Други медикаменти за нервната система
Офталмологични медикаменти
Медикаменти за сетивните органи
Антибиотици
Кръвоспиращи
Препарати против анемия
Медикаменти за сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в кардиологията
Антихипертонични медикаменти
Диуретици
Бета-блокери
Калциев инхибитор
Медикаменти за повишена киселинност
Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения
Разслабителни
Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции
Витамини
Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища
Медикаменти за кашлица и хрема
Антихистамини за системна употреба
Медикаменти за дихателната система
Глюкозни разтвори
Разтвори за перфузия
Галенови разтвори

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 2 от 19.08.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 901-2014-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.08.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.3) Срок за получаване на докуметнация за участие

Вместо:

дата: 13.10.2014 Час: 12:00

Да се чете:

дата: 04.11.2014 Час: 12:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Вместо:

дата: 13.10.2014 Час: 12:00

Да се чете:

дата: 04.11.2014 Час: 12:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Вместо:

дата: 16.10.2014 Час: 10:00

Да се чете:

дата: 06.11.2014 Час: 10:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
13/10/2014 12:00
Да се чете:
04/11/2014 12:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяна в документация - Приложение №16 - Проект на Договор Раздел II, чл.1, се променя както следва: Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие за срок от две години.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9804315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Надя Кирова Желязкова
Длъжност: управител