Версия за печат

00689-2014-0007

BG-Ямбол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Тунджа", пл."Освобождение" №1, За: Галина Иванова - началник отдел "Обществени поръчки", Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: стая 309 А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година по обособени позиции: Обособена Позиция І „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”; Обособена позиция II „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Бюджетните учреждения намиращи се на територията на община "Тунджа".
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година по обособени позиции: Обособена Позиция І „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година” Обособена позиция II „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”. Общо количество и обем: Брикети - 130т.; Въглища - 205т.; Дърва - 144т.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09111100, 09111220, 09111400

Описание:

Горива
Въглища
Брикети
Горива на базата на дърва

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
95673.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2014-0007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 610876 от 25.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 114 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на Община "Тунджа" през отоплителен сезон 2014/2015г."
V.1) Дата на сключване договора
08.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Топливо " АД - клон Бургас, ЕИК: 831924394 0027, ул. "Перущица " 62, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 857211, E-mail: burgas@toplivo.net, Факс: 056 810204

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 30240 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 28640 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 108 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община "Тунджа" през отоплителен сезон 2014/2015 година."
V.1) Дата на сключване договора
08.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Каприз 2005" ООД, ЕИК 128602743, кв. Индустриална зона, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 664029, E-mail: capriz@b-trust.org, Факс: 046 664029

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 73035.83 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 67033.82 BGN без ДДС
В Брой месеци 8
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община "Тунджа", пл. " Освобождение" № 1, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

URL: tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор