Версия за печат

02538-2014-0062

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-1143 от 11.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Мариан Вачевски, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: гр. София, пл. "Св. Неделя" № 1, ет. 2, стая 209

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОПИ-1143 от 03.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-622264
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 171 - 302849 от 06.09.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2538-2014-62
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

622264

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Вместо:

3. Във връзка с изискването участникът да разполага с минимум един оторизиран сервиз във всеки от следните градове: София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се представи списък-декларация в свободен текст за наличието на оторизиран сервиз, с посочване на наименование, адрес, контакти на съответния сервиз. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3)

Да се чете:

3. Във връзка с изискването участникът да разполага с минимум два оторизирани сервиза, находящи се на теритирията на някои от следните области: София-град, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се представи списък-декларация в свободен текст за наличието на оторизиран сервиз, с посочване на наименование, адрес, контакти на съответния сервиз. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вместо:

3. Участникът да разполага с минимум един оторизиран сервиз във всеки от следните градове: София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка - за ОП1, ОП2, ОП3.

Да се чете:

3. Участникът да разполага с минимум два оторизирани сервиза, находящи се на територията на някои от следните области: София-град, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка - за ОП1, ОП2, ОП3.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
13/10/2014 17:00
Да се чете:
21/10/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ. Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи.

Вместо:
03/10/2014 17:00
Да се чете:
11/10/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите. Дата за отваряне на офертите:

Вместо:
14/10/2014 10:00
Да се чете:
22/10/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Калин Стоянчев Иванов
Длъжност: Директир на Бюро позащита при главния прокурор