Версия за печат

00030-2014-0020

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1473 от 09.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт "Обществени поръчки", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "ПРавна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ Обособена позиция №1 ,,Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир“; Обособена позиция №2 ,,Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър – гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра“ Обособена позиция №3 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №4 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Ян бибиян - 2“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №5 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Детелина“ – с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №6 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ ,,Бодра смяна“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №7 ,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“ Обособена позиция №8 ,,Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години“ Обособена позиция №9 ,,Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра“ Обособена позиция №10,,Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици: -„Тутракан” – участък от кръстовището с ул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Симеон Велики” в гр. Силистра“ -„Вапцаров” – участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики” до кръстовище с ул. „Велико Търново” Обособена позиция №11 ,,Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. ,,Симеон Велики“ №20а” Обособена позиция №12 ,,Архитектурно заснемане на сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново”

II.3) Кратко описание на поръчката

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ Обособена позиция №1 ,,Изработване на технически проект за изграждане на обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир“; Обособена позиция №2 ,,Изготвяне на проект за конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Куклен театър – гр. Силистра, част от сградата на Художествената галерия - гр. Силистра“ Обособена позиция №3 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Добруджа“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №4 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Ян бибиян - 2“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №5 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ ,,Детелина“ – с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №6 ,,Изготвяне на Работен проект за основен ремонт и цялостно обновяване на ДЯ ,,Бодра смяна“ – гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда“ Обособена позиция №7 ,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“ Обособена позиция №8 ,,Изготвяне на типов Технически проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години“ Обособена позиция №9 ,,Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот № 66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, УПИ VІ, кв. 1 по плана на гр. Силистра“ Обособена позиция №10,,Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на улици: -„Тутракан” – участък от кръстовището с ул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Симеон Велики” в гр. Силистра“ -„Вапцаров” – участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики” до кръстовище с ул. „Велико Търново” Обособена позиция №11 ,,Архитектурно заснемане на част от съществуваща сграда с цел обособяване на самостоятелен обект и нанасянето му в КККР на гр. Силистра, ул. ,,Симеон Велики“ №20а” Обособена позиция №12 ,,Архитектурно заснемане на сграда – Кметство на с. Полковник Ламбриново”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1443 от 04.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-20
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация:

Вместо:

1.Декларация, за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката (Образец № 6) 2. Декларация за ключовия и неключовия персонал, който ще участва в изпълнението на поръчката. (Образец № 7), придружена от Декларация за разположение на ключов експерт (Образец № 8); 3. Актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта – заверено копие; 4. За Обособени позиции №3, №4, №5,№6 - Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията по енергийна ефективност.

Да се чете:

1.Декларация, за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката (Образец № 6) 2. Декларация за ключовия и неключовия персонал, който ще участва в изпълнението на поръчката. (Образец № 7), придружена от Декларация за разположение на ключов експерт (Образец № 8); 3. Актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта – заверено копие;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Минимални изисквания

Вместо:

1. Участникът следва да има минимум един изпълнен договор с предмет, сходен с предмета на обособената позиция от поръчката, за която се участва и удостоверение за добро изпълнение към него или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга. 2.Участникът следва да докаже, че разполага със следният ключов персонал (собствен или нает), необходим за качественото изпълнение на поръчката. Екипът на участника е необходимо да включва минимум: ОП№1- Инженер – пътно строителство; Инженер – геодезист ОП№2-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер– ОВК; Инженер – геодезист ОП№3-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер;ВиК инженер; Инженер–ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист; Инженер - геолог ОП№4-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер–ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист ОП№5-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист ОП№6-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист; Инженер – геолог ОП№7-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – геодезист; Ландшафтен архитект ОП№8 - Архитект; Инженер-конструктор ОП№9 - Архитект ОП№10 –Инженер – пътно стройтелство; Инженер – геодезист ОП№11- Архитект ОП№12 - Архитект Всички експерти следва да притежават минимум образователно–квалификационна степен „Магистър” или еквивалентна професионална квалификация придобита в чужбина. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго). 3. Ръководните служители на Участника следва да притежават Пълна проектантска правоспособност по съответната част, от съответния компетентен орган в държавата, в която е регистриран участникът. 4. За Обособени позиции №3, №4, №5, №6 , Участниците следва да бъдат вписани по надлежния ред в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради воден от Агенцията по енергийна ефективност, както и да отговарят на изискванията на чл. 23 от ЗЕЕ, при спазване на приложимата нормативна уредба в областта.

Да се чете:

1. Участникът следва да има минимум един изпълнен договор с предмет, сходен с предмета на обособената позиция от поръчката, за която се участва и удостоверение за добро изпълнение към него или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга. 2.Участникът следва да докаже, че разполага със следният ключов персонал (собствен или нает), необходим за качественото изпълнение на поръчката. Екипът на участника е необходимо да включва минимум: ОП№1- Инженер – пътно строителство; Инженер – геодезист ОП№2-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер– ОВК; Инженер – геодезист ОП№3-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер;ВиК инженер; Инженер–ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист; Инженер - геолог ОП№4-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер–ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист ОП№5-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист ОП№6-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – ОВК; Ландшафтен архитект; Инженер – геодезист; Инженер – геолог ОП№7-Архитект; Инженер-конструктор; Ел.-инженер; ВиК инженер; Инженер – геодезист; Ландшафтен архитект ОП№8 - Архитект; Инженер-конструктор ОП№9 - Архитект ОП№10 –Инженер – пътно стройтелство; Инженер – геодезист ОП№11- Архитект ОП№12 - Архитект Всички експерти следва да притежават минимум образователно–квалификационна степен „Магистър” или еквивалентна професионална квалификация придобита в чужбина. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и каква част ще проектира лицето, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго). 3. Ръководните служители на Участника следва да притежават Пълна проектантска правоспособност по съответната част, от съответния компетентен орган в държавата, в която е регистриран участникът.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
03/10/2014 17:00
Да се чете:
07/10/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
26/09/2014 17:00
Да се чете:
30/09/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на оферти

Вместо:
07/10/2014 10:00
Да се чете:
09/10/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д- р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра