Версия за печат

00402-2013-0010

BG-Никопол: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2794

Място/места за контакт: зам. кмет на Община Никопол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняването на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: община Никопол
Код NUTS: BG31
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

упражняването на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71700000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
110000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00402-2013-0010

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 171 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на изпълнител на СМР по проект „Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата: Асеново, Дебова, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и Санадиново и реконструкция на ул. Васил Левски в с. Черквица, община Никопол”, финансиран по Договор №15/322/00837/08.08.2013 г.
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 201995489, ул. „Демокрация" № 5, Република България 5940, с. Мало Бучино, Тел.: 087 6700611, E-mail: office@alveconsult.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 110000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 110000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка е част от изпълнението на цялостния проект №15/321/01417 „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобразно ДБФП №15/321/01417 от 12.12.2013 г.

VI.2) Допълнителна информация

Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка е част от изпълнението на цялостния проект №15/321/01417 „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобразно ДБФП №15/321/01417 от 12.12.2013г. С договор за проектиране, заведен в деловодната система на Община Никопол с вх. №250 от 30.08.2013 г., отразен и в регистъра за обществени поръчки на Общината, е възложено на „АЛВЕ КОНСУЛТ” ЕООД изготвянето на инвестиционен проект за проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол”, аналогично вписани в издадените по-късно разрешения за строеж на обектите. Цитираната документация (инвестиционен проект и разрешения за строеж) е тази, която ще се използва за реализирането на строително-монтажните работи за възстановяване, реконструкция и рехабилитация на визираните пътни отсечки от съответните общински пътища, като елементи на проектното изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), одобрените архитектурни проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката, са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Едновременно, по смисъла на чл. 12 от Закона за авторското право и сродните му права, авторското право върху произведения на архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението/архитектурния проект. На основание разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, регламентираща, че Изпълнителят на инвестиционния проект – „АЛВЕ КОНСУЛТ” ЕООД е носител на авторското право върху изготвения от дружеството проект в части: Конструктивна, Земни, пътни и асфалтови работи. Авторското право върху инвестиционен проект, възникнало в резултат и в следствие на изпълнената от съответния проектант дейност по проектиране и осъществяването му възниква като задължително условие по смисъла на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съобразно разпоредбата на визираната норма, условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между Възложителя и проектанта. С оглед приложимостта на посочената норма към конкретното възлагане на проектиране и предвид признаването на произведенията на архитектурата за обект на авторско право, попадащ в обхвата на защита от ЗАПСП (чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПСП), проектантът притежава авторски права върху изготвените от него проектни разработки, които заедно с придружаващите ги обяснителни записки, в качеството си на техен автор. Следва да се допълни и нормативно установеното изискване, авторският надзор по част "Конструктивна" да бъде задължително осъществяван за всички строежи от първа до пета категория включително. В този смисъл, Възложителят е задължен да сключи договор именно с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице. Предвид обстоятелството, че индивидуализираните по-горе обекти на интервенция спадат към II- ра (втора) група, III-та (трета) категория обекти, по смисъла на чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от ЗУТ и чл.5, ал.6, т.2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор на основание чл.162 от ЗУТ. Продължава в приложение Г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Продължава от р-л VI.2: Съобразно одобрения бюджет по проект №15/321/01417 „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“, за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за възстановяване и рехабилитация на общинските пътища, индивидуализирани в проекта, осъществявано по изготвения от „АЛВЕ КОНСУЛТ” ЕООД инвестиционен проект, е заложена сума в максимален размер до 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева), без вкл. ДДС. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на „АЛВЕ КОНСУЛТ” ЕООД по отношение на инвестиционния проект (фаза: работен проект), както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкцията и рехабилитацията на общинските пътища на територията на община Никопол, е необходимо вменяване на Проектанта задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор и свързаните с нея дейности, индивидуализирани по-горе. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на Изпълнителя на инвестиционния проект. От друга страна, императивна разпоредба на чл. 43 ал.1 от ЗОП, забраняваща промяната и допълването на вече сключени договори (и при липса на основания за прилагане изключенията по ал. 2 на чл. 43 от ЗОП), води до невъзможността да се сключи анекс към цитирания договор за проектиране №250 от 30.08.2013 г. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта, е необходимо избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Отчитайки изложеното и с оглед кратките срокове и възможностите, които предвижда ЗОП, най-целесъобразно за Възложителя се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.