Версия за печат

01152-2014-0003

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Софийски районен съд, бул. "Драган Цанков" № 6, За: Валерия Банкова - Христова, България 1164, София, Тел.: 02 8955742, E-mail: valeriya.bankova@src-bg.org, Факс: 02 8955725

Място/места за контакт: Валерия Банкова - Христова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.srs.justice.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://www.srs.justice.bg/..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: съд

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: съдебна дейностДруго (моля пояснете): съдебна дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Озвучителна и информационна система за съдебните зали за сградата на Софийски районен съд на бул. „ Цар Борис III” №54”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, бул. „ Цар Борис III” №54”
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Озвучителна и информационна система за съдебните зали за сградата на Софийски районен съд на бул. „ Цар Борис III” №54”, описана по вид, количество и технически характеристики, съгласно Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31620000

Описание:

Уреди за звукова или визуална сигнализация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
366358 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 609463 от 19.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
03.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Еос Електроникс" ЕООД, ЕИК 831125134, бул. "Цариградско шосе" 133, България 1784, София, Тел.: 02 9744782

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 366358 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор