Версия за печат

02538-2014-0062

BG-гр. София, пл. "Св. Неделя" № 1, ет. 2, стая 209: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Мариан Вачевски, Р България 1000, гр. София, пл. "Св. Неделя" № 1, ет. 2, стая 209, Тел.: 02 8036024, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: Мариан Вачевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
В гараж на Възложителя, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 90
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на моторни превозни средства по обособени позиции, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“, Обособена позиция № 1 – „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”, Обособена позиция № 2 – „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили” и Обособена позиция № 3 – „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПО ОП1: 6 броя бензинови леки автомобили; ПО ОП2: 6 броя дизелови леки автомобили; ПО ОП3: 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост;

Стойност, без да се включва ДДС
714000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

90

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е: За обособена позиция 1 – 3 120,00 (три хиляди сто и двадесет) лева. За обособена позиция 2 – 2 820,00 (две хиляди осемстотин и двадесет) лева. За обособена позиция 3 – 1 200,00 (хиляда и двеста) лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 6), представен към документацията и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 7), представен към документацията и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора. 3. Гаранция за авансово плащане. 3.1. За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, по съответната обособена позиция, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция авансово плащане, при сключването на договора. 3.2. Гаранция за авансово плащане е в размер на 100% (сто процента) от стойността на договора с ДДС. 3.3. Гаранция за авансово плащане следва да бъде представена под формата на оригинал на банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 12), представен към документацията и валидна най-малко 15 дни след изтичане на срока за доставка на автомобилите, предложен от изпълнителя. 3.4. Гаранция за авансово плащане се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща авансово цялата стойност по договора за обществена поръчка, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на сключване на договора, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис) за всеки автомобил, които следва да бъдат доставен. Фактурата следва да бъде надлежно оформена, с посочено основание - № на договор, модел, марка, кубатура на автомобила и включваща думата „Аванс“. За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане, при сключването на договора, при условията на Раздел VІ. „Гаранции“ от документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Предвид, това че Възложителят заплаща авансово цялата стойност по договора за обществена поръчка, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на сключване на договора, след представяне от страна на Изпълнителя издадена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис)за всеки автомобил, които следва да бъдат доставен, за гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция авансово плащане, при сключването на договора, при условията на Раздел VІ. „Гаранции“ от документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, пряко или косвено, не може да участват в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от участие в процедурата. За липсата на посочените обстоятелства, участниците следва да представят декларация по образец, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от правно-организационната форма на участниците. В случай, че участниците са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица и попадат в изключенията на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то същите следва да посочат тези обстоятелства в декларацията. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. За финансов ресурс, в размер на 20 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция, участникът следва да представи един или няколко от следните документи: а) удостоверение от банка; б) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случаите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Финансов ресурс, с който участникът разполага, в размер на 20 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, по съответната обособена позиция.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с изискването участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП, следва да се представи заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3) 2. За списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3) 3. Във връзка с изискването участникът да разполага с минимум един оторизиран сервиз във всеки от следните градове: София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се представи списък-декларация в свободен текст за наличието на оторизиран сервиз, с посочване на наименование, адрес, контакти на съответния сервиз. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3) 4. Във връзка с изискването участникът да е оторизиран от производителя на съответната марка автомобили за представителство и търговия на територията на страната, следва да се представи заверено от участника копие на оторизационно писмо от производителя на съответната марка автомобили, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на страната. (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1, 2 и 3)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП - за ОП1, ОП2, ОП3. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата - за ОП1, ОП2 и ОП3. 3. Участникът да разполага с минимум един оторизиран сервиз във всеки от следните градове: София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, с цел извършване на сервизно обслужване на автомобилите, предмет на настоящата обществена поръчка - за ОП1, ОП2, ОП3. 4. Участникът да е оторизиран от производителя на съответната марка автомобили за представителство и търговия на територията на страната - за ОП1, ОП2, ОП3.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя www.prb.bg, след регистрация на e-mail: mvachevski@prb.bg. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”
1) Кратко описание

„Доставка на 6 броя бензинови леки автомобили”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Доставка 6 броя бензинови леки автомобили съглано Техническата спецификация за тази обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
312000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 90Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили”
1) Кратко описание

„Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на 6 броя дизелови леки автомобили съгласно Техническата спецификация за тази обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
282000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 90Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”
1) Кратко описание

„Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на 2 броя дизелови пътнически автомобили с висока проходимост съгласно Техническата спецификация за тази обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 90