Версия за печат

00207-2014-0085

BG-Монтана: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

РЗОК-МОНТАНА, Бул."Трети март "41, За: Деница Христова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: Деница Христова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: РЗОК-МОНТАНА
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1666 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 1666, Най-висока оферта: 2030 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 609312 от 18.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 12/РД-14-24 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”
V.1) Дата на сключване договора
26.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД ЕИК 121814067, УЛ БЕСАРАИЯ 24, БЪЛГАРИЯ 1517, СОФИЯ, Тел.: 02 91945

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1666 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1666 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор