Версия за печат

02538-2014-0061

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Георги Герджиков, Р България 1000, София, Тел.: 02 8036023, E-mail: ggerdjikov@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: Георги Герджиков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“. Закупуването на течно гориво за транспорт по обособена позиция 1 чрез карти за безкасово плащане се извършва във всеки от посочените от участника, определен за изпълнител търговски обекти (бензиностанции), през целия период на действие на сключения с него договор за обществена поръчка или до достигане на стойността на договора, преди изтичане на срока му, съобразно прогнозните количества. Конкретните доставки по обособена позиции 2 се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице при възникнала необходимост. Заявката ще съдържа конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 2 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПО ОП1: Прогнозно количество течно гориво за транспорт е 480 000 (четири стотин и осемдесет хиляди) литра и е разделено както следва: безоловен бензин А 95H – 261 000(двеста шестдесет и една хиляди) литра и дизелово гориво – 219 000 (двеста и деветнадесет хиляди) литра. ПО ОП2: Прогнозно количество гориво за отопление – газьол (EN 590) за отопление е 274 100 (двеста седемдесет и четири хиляди и сто) литра. Доставката на горивото за отопление е до структурните звена на Възложителя, съгласно посоченото в Техническото задание.1. Окръжна прокуратура гр. Кърджали с адрес: гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 – 27 000 (двадесет и седем хиляди) литра. 2. Окръжна прокуратура гр. Варна с адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2-17 700 (седемнадесет хиляди и седемстотин) литра. 3. Софийска окръжна прокуратура за Окръжен следствен отдел с адрес: гр.София ул.Майор Г.Векилски“ № 2 - 30 000 (тридесет хиляди) литра. 4. Районна прокуратура гр. Пирдоп с адрес: гр.Пирдоп, ул. “Цар Освободител“ № 47 – 4600 (четири хиляди и шестстотин ) литра. 5.Окръжна прокуратура гр. Силистра с адрес: гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ № 7 – 26 000 (двадесет и шест хиляди) литра. 6.Учебна база на Прокуратурата на Република България – Батак адрес: гр.Батак местност „ Цигов Чарк“ – 60 000 (шестдесет хиляди) литра. 7. Учебен център на Прокуратурата на Република България – „Трендафила“ адрес:гр.София – природен парк „ Витоша“ УЦ „Трендафила“ – 45 000 (четиридесет и пет хиляди) литра. 8. Районна прокуратура гр. Велики Преслав с адрес: гр.Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 80 - 3 000 (три хиляди) литра. 9. Районна прокуратура гр. Разлог с адрес: гр. Разлог ул. “Арх. АЛ. Г. Баров“ № 1 – 6000 (шест хиляди) литра . 10. Окръжна прокуратура гр. Габрово с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1 – 17 700 (седемнадесет хиляди и седемстотин) литра. 11. Окръжна прокуратура гр. Шумен с адрес: гр.Шумен, ул.“Съединение“ № 26 – 3600 (три хиляди и шестстотин) литра. 12. Районна Прокуратура гр. Тополовград с адрес: гр.Тополовград, ул.“Иван Вазов“ № 2 – 2500 (две хиляди и петстотин) литра. 13. Районна Прокуратура гр. Варна с адрес: гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик“№ 57 – 6000 (шест хиляди) литра. 14. К.к. „Боровец“, община Самоков – 25 000 (двадесет и пет хиляди) литра. Количества по обособени позиции № 1 и № 2 са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем.

Стойност, без да се включва ДДС
1439000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е: За обособена позиция 1 – 10 500,00 (десет хиляди и петстотин) лева. За обособена позиция 2 – 3 890,00 (три хиляди осемстотин и деветдесет) лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 6), представен към документацията и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 7), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в български лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията и сключения договор/и за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, пряко или косвено, не може да участват в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от участие в процедурата. За липсата на посочените обстоятелства, участниците следва да представят декларация по образец, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от правно-организационната форма на участниците. В случай, че участниците са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица и попадат в изключенията на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то същите следва да посочат тези обстоятелства в декларацията. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.За финансов ресурс, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка п съответната обособена позиция, участникът следва да представи един или няколко от следните документи: а) удостоверение от банка; б) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случаите по чл 50, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Финансов ресурс, с който участникът разполага, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, по съответната обособена позиция.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП; списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата; За обособена позиция № 1: Участникът да разполага с минимум два търговски обекта (две бензиностанции) във всяка област на Република България, съгласно административно териториалното устройство, като едната да е разположена в населеното място – административен център на съответната област, а втората да е разположена извън общината, в която се намира населеното място – административен център на съответната област. Забележка: За Област с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Столична голяма община. За област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на областта в две различни общини. Във всеки един от посочените търговски обекти (бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3.1. Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП, следва да се представи заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция; (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1 и 2).; 3.2. За списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 3.3. Относно минималното изискване за обособена позиция № 1, участниците да разполагат с посочения в т. 3.3. на Раздел III „Изисквания, на които участниците трябва да отговарят“ минимален брой търговски обекти във всяка област на Република България, следва да представят декларация за териториално покритие на населени места с търговски обекти (бензиностанции) придружена със списък на всички търговски обекти (бензиностанции) на участника, на територията на страната, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане, предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката – Приложение № 12. За обособена позиция № 1: Участникът да разполага с минимум два търговски обекта (две бензиностанции) във всяка област на Република България, съгласно административно териториалното устройство, като едната да е разположена в населеното място – административен център на съответната област, а втората да е разположена извън общината, в която се намира населеното място – административен център на съответната област. Забележка: За Област с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Столична голяма община. За област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на областта в две различни общини. Във всеки един от посочените търговски обекти (бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Август 2016

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя www.prb.bg, след регистрация на e-mail: ggerdjikov@prb.bg. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане
1) Кратко описание

Закупуването на течно гориво за транспорт по обособена позиция 1 чрез карти за безкасово плащане се извършва във всеки от посочените от участника, определен за изпълнител търговски обекти (бензиностанции), през целия период на действие на сключения с него договор за обществена поръчка или до достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му съобразно прогнозните количества.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

Прогнозно количество течно гориво за транспорт е 480 000 (четири стотин и осемдесет хиляди) литра и е разделено както следва: безоловен бензин А 95H – 261 000(двеста шестдесет и една хиляди) литра и дизелово гориво – 219 000 (двеста и деветнадесет хиляди) литра.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1050000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“
1) Кратко описание

Конкретните доставки по обособена позиции 2 се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице при възникнала необходимост. Заявката ще съдържа конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 2 от документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

Прогнозно количество гориво за отопление – газьол (EN 590) за отопление е 274 100 (двеста седемдесет и четири хиляди и сто) литра.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
389000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24