Версия за печат

00001-2014-0005

BG-Варна: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Икономически университет - Варна, бул."Княз Борис І" №77, За: инж.Александър Францев, Владимир Новаков, Р.България 9002, Варна, Тел.: 0882 164521; 0882 164755, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

Място/места за контакт: инж.Александър Францев, Владимир Новаков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:www.ue-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=2501.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет - Варна.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 26
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Централно фоайе на Икономически университет - Варна - Учебен блок - 1, бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изработка произведение на изкуството – обект на авторско право, съгласно чл.3, ал.1, т.5; чл.6, ал.1; чл.18, ал.2, т.1 от „Закона за авторското право“ и кодирано съгласно „Общия терминологичен речник“ на ЗОП с номер 9231 1000 - „Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет - Варна".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92311000

Описание:

Услуги, свързани с произведения на изкуството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
85000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 097 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет- Варна“
V.1) Дата на сключване договора
27.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СДРУЖЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ - ВАРНА", БУЛСТАТ 103832640, БУЛ."КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" 65, ЕТ.2, Р.БЪЛГАРИЯ 9002, ВАРНА, Тел.: 052 607733

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 85000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял %
Не е известно

!

Кратко описание
Композицията следва да бъде изработена от проф. Стоимен Иванов Стоилов автор на макет на изделието - произведение на изкуството - представляващ две пана с многофигурални композиции в техника живопис върху платна с размер 60х60 см. - съобразено с изискванията на Възложителя.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Настоящата поръчка е за услуга с предмет: "Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет - Варна". Съгласно документацията за обществената поръчка, за модел при изпълнението на поръчката ще се ползват две пана с размери 60 х 60 см. създадени от проф. Стоимен Стоилов. Тези пана са придобити от Икономически университет- Варна с решение на Ректорски съвет за изграждане на художествено произведение по повод 100 годишнината на сградата на ИУ- Варна и възлагане на галерия „Кавалет“, като една от водещите галерии в град Варна/за избор на автор и изготвяне на проект /подлежащ на одобрение и последващо приемане от комисия на университета. Съгласно чл. 3, ал.1, т.5 на Закона за авторското право, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти. Съгласно според чл.6, ал.1 от Закона за авторското право до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Съгласно чл.18, ал.2, т.1 от Закона за а авторското право авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго за използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като, възпроизвеждането на произведението. От така описаната фактическа обстановка проф. Стоимен Стоилов притежава авторските права върху паната придобити от ИУ- Варна, след изпълнение на сключен договор с галерия „Кавалет“. Предвид гореизложеното и във връзка с обезпечаване на създаването на монументална живописна творба в Икономически университет - Варна, следва да се проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП и се отправи покана до Сдружение на художниците – Варна, БУЛСТАТ 103832640 за реализация на услуга свързана с произведение на изкуството с код - 92311000 за "Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет - Варна".